Projekat „Voda za život“ predstavlja dugoročno partnerstvo JVP „Vode Vojvodine“ i lokalnih samouprava kroz koje se unapređuje održivo korišćenje i razvoj vodnih resursa na teritoriji Vojvodine. U okviru ovog projekta lokalne samouprave same definišu prioritete u svojim sredinama, a radovi se finansiraju pola-pola. Značajni radovi  u okviru ovog projekta pokrenuti su i na teritoriji Srema.

Radovi na meliorativnom kanalu „Borkovac“

U okviru projekta „Voda za život“, JVP „Vode Vojvodine“ i Grad Ruma  ove godine su udružili sredstva u ukupnom iznosu od 32.421.770,00 dinara (50% – 50%) za uređenje deonice meliorativnog kanala „Borkovac“, duge gotovo kilometar. Radovi koji su predviđeni odnose se na uređenje kanalskog profila i inspekcione staze. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, procena je da će do kraja godine biti izvedeno 70 procenata radova.

Do kraja septembra izvedeni su pripremni radovi na geodetskom snimanju terena, tarupiranju šiblja, vađenju panjeva i izmuljenju, a potom su započeti i radovi na postavljanju kamene obloge.

Meliorativni kanal „Borkovac“ pripada slivu kanala „Kudoš“ i podslivu kanal „Jelenci“. Ukupna dužina kanala je 10.561 m, slivna površina 2.388 ha. U svom nizvodnom slivu protiče kroz građevinski reon Grada Ruma. Kanal „Borkovac“ ima višenamensku funkciju. Osim što odvodnjava procedne i suvišne vode preko temeljnog ispusta brane „Borkovac“, kanal služi i za odvodnjavanje suvišne vode sa površina različite namene.

Uređenje obale reke Bosut

Kao deo projekta „Voda za život“, uređena je  staza zdravlja dugačka nepun kilometar locirana  pored regionalnog puta Šid – Jamena, u blizini novog mosta u Moroviću. Duž staze postavljene su informativne table suncobrani, stolovi i drvene klupe za ljubitelje prirode  i rekreativne ribolovce. Bogatstvo i raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta kao  i neposredna blizina  šume hrasta lužnjaka čine ovo mesto  izuzetno atraktivnim za ekološku edukaciju, odmor, rekreaciju, kao i za razvoj održivog ekoturizma Morovića. Lokacija  je posebno atraktivna za pecaroše jer obiluje ribom, a najviše ima babuške i štuke. Reka Bosut je prekogranični vodotok između Republike Hrvatske i Republike Srbije, a sa 38 dužine, od ukupno 186 kilometara, Bosut je  najveći vodotok na teritoriji Opštine Šid.

Uređenje sliva kanala „Izvorski“

Za poboljšanje efekata rada sistema za odvodnjavanje u opštini Sremska Mitrovica četiri miliona dinara uložili su  Mesna zajednica Veliki Radinci i JVP „Vode Vojvodine“. U tom cilju, radovi su započeti na meliorativnom kanalu „Izvorski“, a predviđena je i sanacija kanala „Pašnjak IV“. Ovi radovi obuhvataju mašinsko krčenje bagremca i šiblja, vađenje panjeva, mašinski iskop kanala na projektovanu kotu, sa razastiranjem starih i novih deponija iz iskopa, a tamo gde to nije moguće utovarom i odvozom materijala, te ručnim čišćenjem prelaza preko kanala.