Pozivamo studente arhitekture i dizajna, (FTN, Hidrograđevina, Uređenje voda…) da svojim kreativnim i  svežim idejama učestvuju na konkursu za izradu Urbanog repera – pokazivača upozorenja odbrane od poplava (flood level sign) i na taj način doprinesu važnoj temi života Grada Novog Sada  i osvoje vredne nagrade. Prema prvoplasiranom Idejnom rešenju, pokazivač će biti izveden i postavljen na pešačkoj zoni Beogradskog keja.

 

 

 

KONKURS

 

URBANI REPER NA BEOGRADSKOM KEJU

 – flood level sign –

 

 

Sa namerom da probudimo i ojačamo svest o značaju odbrane od poplava na jednoj od najvećih i najznačajnijih reka na svetu-Dunavu, u cilju edukacije i upozorenja, a povodom završetka radova na nadvišenju odbrambene linije Grada Novog Sada, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad raspisuje:

Konkurs za izradu Idejnog rešenja pokazivača upozorenja odbrane od poplava (flood level sign) na Dunavu kod Novog Sada sa označenim ekstremnim vodostajima.

 

Cilj:

Urbani reper – pokazivač upozorenja odbrane od poplava na Dunavu kod Novog Sada“ – flood level sign treba osmisliti, dizajnirati i predstaviti sa označenim ekstremnim vodostajima pri kojima bi, u slučaju da zadese Grad Novi Sad, prepoznatljive tačke i značajne institucije bile poplavljene. Pri tome je potrebno da se na kreativan način informacije o ekstremnim vodostajima povežu sa kotama prepoznatljivih tačaka – objekata i značajnih institucija u Novom Sadu.  Urbani reper tako, pored svoje osnovne funkcije, treba da bude i prepoznatljivo, zanimljivo i kreativno dizajnersko rešenje kojim će se skrenuti pažnja i uticati na osvešćivanje javnosti. Lokacija na kojoj treba osmisliti Urbani reper – pokazivač je pešačka zona Beogradskog keja.  Dimenziona ograničenja ne postoje, ali potrebno je voditi računa o tome da se pešačka zona – oblast Keja –  nalazi na približnoj koti od 79 metara nadmorske visine i da je najviši nivo Dunava bio 1965.godine-778cm; 2006.godine-745cm. Tako, prilikom osmišljavanja preporuka je da se uspostavi veza između vrednosti ekstremnih vodostaja, godina, datuma, prepoznatljivih tačaka, i drugo u cilju što sveobuhvatnije predstave.

 

Nagrade:

Prema prvoplasiranom Idejnom rešenju, pokazivač će biti izveden i postavljen na pešačkoj zoni Beogradskog keja.

JVP „Vode Vojvodine“ otkupiće tri odabrana Idejna rešenja i to:

I           30.000,00 din

II          20.000,00 din

III         10.000,00 din

 

Kriterijumi:

Predloženi rad ne sme biti već realizovan ili u proizvodnji, publikovan ili javno izlagan. Idejno rešenje mora biti originalni autorski doprinos.

 

Rokovi:

  • 04.maj 2010. Početak konkursa
  • 31.maj 2010.12:00. h  Rok za predaju radova
  • Datum objave rezultata konkursa biće naknadno određen i objavljen na sajtuhttp://www.vodevojvodine.rs/

 

 

Oprema rada:

Idejno rešenje mora biti predstavljeno na maksimalno dva plakata veličine A3 (420x297mm) formata, koji treba da zadovolje sledeće kriterijume:

 

  • Plakati treba da budu rezolucije 300  dpi.
  • Izbor veličine fonta treba da omogući čitanje „teksta“ i kada se plakat/nacrti odštampaju na list formata A4.
  • Na plakatima je potrebno priložiti osnovu/e, izglede, preseke, prostorne prikaze (3d modele, perspektive, fotomontaže….) i detalje, sve  u pogodnim razmerama po izboru.

 

Tekstualno obrazloženje, do 300 reči, priložiti u tri primerka, kao zaseban dokument. Pored toga tekstualno obrazloženje može da bude i sastavni deo prezentacije na plakatima.

Sve navedene priloge potrebno je predati i na jednom CD-u

 

Dostava:

Idejno rešenje  se dostavlja preporučenom poštom a uz rad(projekat) i koverta, sa imenom autora rada (članovima tima), adresom; e-mail adresom i kontakt telefonima. Na koverti ispod adrese primaoca  naznačiti „podaci o autorima konkursnog rada pod šifrom: (navesti personalnu šifru rada – 7 karaktera)“

Adresa za dostavu rada i koverte sa podacima autora je:

JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODE VOJVODINE NOVI SAD

21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25.

Organizator će nakon prijema, svim radovima dodeliti svoje radne šifre pod kojima će radovi biti ocenjivani.

 

Anonimnost:

Učesnici konkursa se obavezuju da će svoj dizajn i identitet čuvati u tajnosti do objave rezultata konkursa.

 

 

Žiri:

Žiri Konkursa čine četiri člana:

  • prof. dr Atila Salvai, direktor JVP „Vode Vojvodine“- predsednik
  • Danijela Obradović, PR menadžer JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad- član
  • Jovan Trkulja, dizajner – član
  • Vera Golubović, dipl.inž.arh. JP“Zavod za izgradnju grada“ Novi Sad- član

 

Pitanja i buduće informacije:

Pitanja u vezi sa ovim Konkursom treba dostavljati pismeno na email adresu:

dobradovic@vodevojvodine.com.

http://www.vodevojvodine.rs/