Slivno područje Jegričke formirano je na području Južne Bačke, dugačko je oko 60 kilometara, obuhvata površinu od 144.200 ha, prosečne širine oko 14,5 km. Nekada najduža autohtona reka Bačke, koja nema klasičan izvor, vodom se snabdeva iz više depresija sa područja naselja: Despotovo, Silbaš, Parage, Ratkovo i Pivnice. U hidrografskom pogledu ova rečica, pre regulacije, predstavlja sistem povezanih bara, kroz koje je voda gravitaciono oticala do svog ušća u Tisu. Prvi prikaz vodotoka Jegričke datira iz 1762. godine na kartama Bačko – Bodroške županije.

Svoju autohtonost Jegrička je izgubila u drugoj polovini 19. veka, odnosno tokom 1957. i 1958. godine kada je počela gradnja Hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav. Tada je prokopano korito širine 4-5 m. Ovom izgradnjom  u potpunosti  je izmenjen prirodni režim  površinskih i podzemnih voda, a Jegrička je postala integralni deo Hs DTD. Danas se na Jegrički  vodni režim reguliše ustavama Despotovo i Žabalj, prelivom kod Zmajeva i crpnom stanicom kod Žablja koja vodu prebacuje u Tisu. Upravo dirigovani vodni režim jedan je od najvažnijih uslova za održanje i razvoj živog sveta.

I pored izmenjenih prirodnih karakteristika, rečica Jegrička ili kanal kako je mnogi zovu, sačuvala je u svom središnjem toku prirodne vrednosti i osobenosti pa je krajem 2005. godine stavljena pod zaštitu kao Park prirode „Jegrička“ III kategorije. Prirodno dobro ukupne površine 1 144 hektara, sa režimom zaštite II i III stepena na staranje je povereno Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“, a prostire se na području četiri opštine: Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj. Bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, ugrožene vrste ptica i riba, koje žive u ovom prirodnom dobru Jegričku čine po mnogo čemu jedinstvenom. Na obalama Jegričke, na njenim ostrvima i tršćacima opstaju beli lokvanj, barska paprat, beli amur, štuka, smuđ, vidra, 198 vrsta ptica, među kojima je i osam koje spadaju u retke vrste.

Od kada se stara o Parku prirode „Jegrička“ JVP „Vode Vojvodine“ u potpunosti poštuje i sprovodi propisani režim zaštite, organizuje naučno-istraživačke i ekološko-obrazovne  aktivnosti, duž obala Jegričke uređene su šetne staze, postavljene su klupe, stolovi i informativne table. U blizini Bognarovog salaša postavljena je i osmatračnica za ptice dok će se  Informativni centar koristiti u naučno-istraživačke i ekološko-obrazovne svrhe i tako dodatno doprineti promociji ovog vodenog ekosistema kao prirodnog dobra. Sve ove aktivnosti  koštale su oko 15 miliona dinara.

Novi Sad, 27.05.2010.