Učešće JVP “Vode Vojvodine“ u međunarodnim projektima

 

Kao preduzeće kojem je poverena briga o vodnim resursima na teritoriji AP Vojvodine, JVP „Vode Vojvodine“ učestvuje u projektima međunarodnog karaktera, koji su važni za rešavanje problema u vodoprivredi na međudržavnom nivou, kao i za jačanje domaćih potencijala.

JVP „Vode Vojvodine“ uključeno je u osam međunarodnih projekata koji će doprineti izgradnji zajedničkog pristupa za važna vodoprivredna pitanja, ali i približiti domaću vodoprivredu evropskim standardima.

Krajem 2010. godine JVP „Vode Vojvodine“ napravilo je izuzetno važan korak uključivši se u dva prekogranična projekta koji se finansiraju iz predpristupnih fondova Evropske unije, takozvane IPA projekte. U 2011. godini JVP „Vode Vojvodine“ će nastaviti sa aktivnostima na učešću u međunarodnim projektima, pri čemu će poseban akcenat biti upravo na projektima koji se finansiraju iz evropskih fondova.

 

Međunarodni projekti u kojima učestvuje JVP „Vode Vojvodine“

 

 – Unutrašnji plovni putevi

Waterways Forward

Dejvid Edvards Mej konsultant za srpskog partnera JVP Vode Vojvodine

www.youtube.com/watch?v=n_-tX_I8GRQ^&feature=player_embedded

www.waterways-forward.eu

Blog: waterwaysforward.wordpress.com

Twitter: www.twitter.com/waterwayforward

 

 – Projekat FP7 ENORASIS

FP7 ENORASIS

www.enorasis.eu/

 

 

– Centar za upravljanje sušom za Jugoistočnu Evropu

Drought Management Centre for South/DMCSEE

www.dmcsee.eu

 

– Projekat za izradu mapa plavnih zona na Dunavu

Danube Floodrisk/FLOODRISK

www.danube-floodrisk.eu

 

– Razvoj područja sliva reke Tise

Tisa Catchment Area Development/TICAD

www.see-ticad.eu

 

– Primena okvirne direktive EU o vodama u Srbiji

Implementation of EU Water Framework Directive

 

– Implementacija i razvoj vodoprivrednog informacionog sistema

Preparation of the Water Management Information System

 

– Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanala Baja-Bezdan

Reconstruction Planning of Baja-Bezdan Canal/RPBBC

www.hu-srb-ipa.com

 

 

– Izrada hidrološkog modela reke Tise od zajedničkog interesa za Mađarsku i Srbiju i razvoj merne opreme

Tisa River Modelling on the Common Interest Section of Hungary and Serbia and Developing of the Measuring Equipment/TRMODELL

www.hu-srb-ipa.com