Javno vodoprivredno preduzeće „VODE VOJVODINE“ Novi Sad,
Bulevar Mihajla Pupina br. 25
O g l a š a v a
PRODAJU DRVETA „NA PANJU“
JAVNIM  PRIKUPLJANJEM  PONUDA

           
    Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da dostave ponude za  kupovinu  drveta  „na panju“, u šumama kojima po Zakonu o vodama gazduje Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, po gazdinskim jedinicama  na području AP Vojvodine, u svemu  prema priloženoj  tabeli.
Drva „na panju“ prodaju se u okviru realizacije Plana seče šuma u JVP „Vode  Vojvodine“ Novi Sad za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine.

Drva može seći sam ponuđač ili pravno ili fizičko lice koje ponuđač angažuje, ako su registrovani za radove na iskorišćavanju šuma (seča, izvlačenje i transport drveta) i tehnički i organizaciono opremljeni (sa obučenim sekačima, sredstvima za seču drveta i izvlačenje drvnih sortimenata).

U ponudi se moraju precizno naznačiti: redni broj i naziv gazdinske jedinice, vrsta, kategorija (tehničko, ogrevno drvo ili šumski otpad), količina  drveta na koju se ponuda odnosi i podaci o licu koje će seći (ponuđač ili angažovano lice od strane ponuđača).

Uz ponudu, ponuđač je dužan da dostavi i dokaze o registraciji za radove na iskorišćavanju šuma (seča drveta) i tehničkoj i organizacionoj opremljenosti za lica koja će seći drva.
Ponuda se podnosi za svaku gazdinsku jedinicu posebno.

Ponuđač je dužan da, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude, dostavi  uz ponudu jednu blanko sopstvenu menicu sa depo kartonom i meničnim ovlašćenjem koje mora da glasi na iznos od 10 procenata od vrednosti ponude. Rok dospeća je 90 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da izabrani ponuđač odustane od ponude, izmeni je ili na poziv prodavca ne potpiše ugovor o kupoprodaji,  prodavac ima pravo da unovči datu menicu za ozbiljnost ponude.

U slučaju više prispelih ponuda za istu gazdinsku jedinicu sa istom cenom, prednost u zaključenju ugovora ima ponuđač koji je uz ponudu dostavio dokaze o boljoj tehničkoj i organizacionoj opremljenosti za seču, izvlačenje i transport drveta i većim učešćem avansa.

Krajnji rok završetka seče je 90 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji drveta za jednu gazdinsku jedinicu; 120 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji drveta za dve gazdinske jedinice i 150 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji drveta za tri i više gazdinskih jedinica.
Svi podaci koji prikazuju količine, klase i procenjenu vrednost drvne mase za svaku gazdinsku jedinicu posebno, kao i cenovnik drvnih sortimenata nalazi se u tabeli koja se  može preuzeti na veb adresi preduzeća JVP „Voda Vojvodine“, Novi Sad, na www.vodevojvodine.rs


Cene iz datog cenovnika JVP „Vode Vojvodine“ izražene su bez PDV.

Drva će se prodavati po principu izbora najpovoljnije ponude za svaku pojedinačno određenu gazdinsku jedinicu, a na osnovu ponuđene najviše cene i najvećeg avansa. Ponuđena cena ne može biti niža od cene iz cenovnika JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, a avans ne može biti niži od 30 procenata od ponuđene cene drveta za datu gazdinsku jedinicu. Ponuda sa avansnim plaćanjem nižim od 30 procenata od ponuđene cene za datu gazdinsku jedinicu, smatraće se neprihvatljivom.

Prodaja drveta „na panju“ biće regulisana kupoprodajnim ugovorom, koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem za svaku gazdinsku jedinicu.

Plaćanje ugovorene vrednosti biće avansno, u procentu koji je naveden  u izabranoj ponudi, po zaključenju ugovora, a preostali deo ugovorene vrednosti pre otpočinjanja sukcesivne seče koja će se odvijati prema dogovorenoj dinamici realizacije sa JVP „Vode Vojvodine“. Ne može se otpremati drvo za koje nije uplaćena odgovarajuća suma.

Izabrani ponuđač je dužan da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora  preda JVP „Vode Vojvodine“, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro obavljanje ugovorenog posla (u smislu količine i kvaliteta izvršenih poslova i radova u skladu sa Ugovorom), jednu sopstvenu blanko menicu sa depo kartonom i meničnim ovlašćenjem na iznos od 70 procenata od ukupno ugovorene kupoprodajne cene. Rok dospeća biće 60 dana duži od dana prihvatanja konačnog obračuna.

Drva će se seći u gazdinskim jedinicama po dinamici koju ugovaraju prodavac i kupac. U slučaju prekoračenja roka završetka seče više od 30 dana, Javno vodoprivredno preduzeće zadržava pravo raskida ugovora, sa  pravom zadržavanja uplaćenog avansa.

Kupac  je dužan da  o svom trošku  obezbedi seču drveta, transport i posle završene seče uspostavi šumski red, u skladu sa Zakonom o šumama i Pravilnikom o šumskom redu.

Rok za dostavljanje ponuda je 04. april 2011. godine, do 10 časova.

Ponude koje budu podnete po isteku naznačenog datuma i sata smatraće se neblagovremenim i bez otvaranja će biti vraćene ponuđačima, kao i ponude čiji žiro račun u vreme razmatranja ponuda bude u blokadi.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25, sa naznakom   „PONUDA  ZA KUPOVINU DRVETA „ NA PANJU“ – NE OTVARATI“.

Ponude će otvarati Komisija,  javno,  dana 04. aprila 2011. godine sa početkom u 11 časova, u Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25,  sala  do kabineta tehničkog direktora,  na II spratu.

Pre dostavljanja ponuda, zainteresovana pravna i fizička lica su obavezna upoznati se sa stanjem  drveta u gazdinskoj jedinici za čiju su kupovinu zainteresovana. Za sve detaljnije informacije mogu se obratiti vodoprivrednom preduzeću  na čijem području se nalazi gazdinska jedinica.

        Ovlašćeno  lice   za  kontakt  je  Nikola Rambat, dipl. inž. šumarstva, tel. 066/ 8514 210,  021/ 4881 463  ili Marko Đurović, dipl. inž. šumarstva 066/ 331 035,  021/ 4881 468;  ili neposredno, u  poslovnoj zgradi Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 25 II sprat, kancelarija br. 1 (aneks) i br. 37.