Poslednjih godina sve više jača svest o potrebi za zaštitom životne sredine u svakom segmentu, kako bi se ublažili negativni efekti zagađenja planete. Jedan od svetskih trendova je i okretanje ka proizvodnji zelenih kilovata, odnosno proizvodnji struje koja će najmanje ugrožavati životnu sredinu. Imajući sve to u vidu JVP „Vode Vojvodine“, angažovalo je najbolje stručnjake sa Fakulteta tehničkih nauka iz ove oblasti koji su pripremili studiju o hidroenergetskom potencijalu na Hidrosistemu DTD i reci Tisi.

Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav ima veliki potencijal za izgradnju mini hidroelektrana, što u budućnosti može biti jedan od  razvojnih pravaca, a u skladu je i sa pravcima privrednog razvoja zemlje.

Još pre četvrt veka, odnosno u periodu od 1986. do 1988. godine izrađeni su idejni projekti hidroelektrana Novi Sad, Bečej i Kajtasovo. Ovi projekti su u poslednjih nekoliko godina revidirani i ponovo urađeni u skladu sa novim okolnostima, a kao pogodne lokacije za izgradnju mini hidroelektrana, pored ove tri, pominju se i Bezdan, Vrbas, Bogojevo, Tomaševac, Opovo, Stajićevo, Itebej, Klek i brana na Tisi..

Sveobuhvatna studija koju su uradili prof. dr Srđan Kolaković i Budislav Likić, dipl. ing. građ, sa saradnicima, daje uslove pod kojima bi se mogle razvijati mini hidroelektrane na lokacijama uz Hs DTD i reku Tisu. Kako je navedeno, korišćenje hidroenergetskog potencijala Hs DTD moguće je uz „forsirani“ rad, odnosno povećanje zahvatanja vode iz Dunava kod bačkog dela sistema i povećanje zahvatanja vode iz Tise kod banatskog dela sistema. Takođe, ocenjeno je da se pri donošenju odluka o izgradnji hidroelektrana, hidrosistem DTD u Bačkoj i Banatu mora posmatrati kao jedinstvena celina, te da posebnu pažnju treba posvetiti  brani na Tisi jer je njen potencijal izuzetno značajan.

JVP „Vode Vojvodine“ smatra da studija o hidroenergetskom potencijalu Hs DTD može da posluži kao osnov za dalju razradu projektne dokumentacije koja bi omogućila izgradnju hidroelektrana u Vojvodini čiji bi ukupni potencijal iznosio 22 MW (mega vata).