U okviru redovnog održavanja kanala HS DTD,  na lokaciji ušća kanala Novi Sad-Savino Selo u Dunav u toku je izmuljavanje plovnim bagerom LALA. Radovi su započeti 14.11.2011. i planirano je da traju mesec dana. Prema elaboratu očekuje se uklanjanje oko 17.000 m3 peščanog nanosa, koji se izbacuje u maticu reke Dunav.

Na svim spojevima kanala sa rekama kontinuirano se taloži rečni nanos, pa je neophodno redovno čišćenje kako bi se obezbedile potrebne dubine za plovidbu. Sadašnji nizak vodostaj Dunava je pogodan za ove radove, pošto u uslovima većih vodostaja, sa dubinom dohvata plovnog bagera koji iznosi 5,5 m, ovakav obim izmuljenja ne bi bio moguć.

JVP Vode Vojvodine poseduje ukupno tri plovna bagera tipa IHC Beaver 300, holandske proizvodnje. Radovi na izmuljivanju kanalske mreže Hidrosistema DTD odvijaju se neprekidno od marta do decembra u dve smene. Radi se na različitim lokacijama na kanalskoj mreži ukupne dužine 600 km. Izmuljivanjem nanosa u kanalima obezbeđuju se funkcionalnost Hidrosistema DTD kao višenamenskog objekta u smislu plovidbe, snabdevanja vodom svih korisnika, odvodnjavanja viška atmosferskih voda.

U 2011. godini vrednost radova na izmuljenju kanalske mreže Hidrosistema DTD iznosi  110 miliona dinara.