Више него повољне временске прилике, али и добра воља, договор и заједнички напори да се пољопривредницима на територији општине Бечеј обезбеде најбољи могући услови за добар род резултирали су уређењем дела каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у атару Месне заједнице „8.октобар“ Бачко Петрово Село.

Тако се већ приводе крају редовни водопривредни радови на каналима 7.2.1. и 7.2.2. који су у склопу система за одводњавање „Перлек-Медњача-Мали рит“, а уговорено је:

Припремни радови-машинско кошење траве и трске са једне стране канала, укупног обима 28.132 m 3 и ручно крчење багремца местимично на ободима и дну канала, укупног обима 5.626,4 m3 .

Земљани радови– измуљење канала багером на целој деоници канала (канал 7.2.1. у укупном обиму 9599,32 m3 и канал 7.2.2. у укупном обиму 6960,95 m3 ) и разастирање измуљеног материјала (планирано 16.512,39 m3).

Рок за завршетак радова је 15.новембар 2013.године, ископ ће бити урађен у обиму 100%, док ће разастирање извађеног материјала у највећој мери зависити од успеха сарадње са власницима околних земљишта и динамике „скидања“ усева. Радове изводи Водопривредно предузеће „Средња Бачка“ Бечеј.

Радови се финансирају из тројног извора: АП Војводина, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и општина Бечеј, Месна заједница „8.октобар“ Бачко Петрово Село и уговорено је 3.828 милиона динара.