У три Месне заједнице општине Сента обављени су редовни, а неопходни, водопривредни радови: измуљивање канала, разастирање извађеног материјала, замена и чишћење пропуста. Радови се финансирају из тројног извора, АП Војводина, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и локална самоуправа.

У атару Месне заједнице „Центар Топарт“ измуљено је 6 канала у склопу двонаменског система „Сенћански рит“ у укупној дужини од 1880 m, који пољопривредницима овог краја служе и за одводњавање и за наводњавање земљишта. Извађени материјал и нанос је делимично разастрт по околном пољопривредном земљишту, што у највећој мери зависи од договора са власницима земљишта и динамике „скидања“ усева. Очишћено је и 8 пропуста, па је проток у овим каналима много бољи. Укупна вредност ових радова је 5,1 милиона динара.

Канали двонаменског слива „Калоча“ снабдевају водом атар Месне заједнице „Кертек“, па је један канал тог слива очишћен багером у укупној дужини од 8594 m, а замењена су и два пропуста. Вредност радова је 2,99 милиона динара. У истом сливу, на каналу који припада Месној заједници „Горњи брег“, замењено је још 4 пропуста, што је коштало 2,625 милиона динара.

Извођач ових радова у Месним заједницама општине Сента је ДТД Водопривредно ДОО „Сента“у Сенти.

Интересантно је да ДТД „Сента“ још од средине 80-их година прошлог века уместо цевастих, користи пропусте правоугаоног профила, а пошто поседују и калуп, могу сами и да их изливају. Пропусти правоугаоног пресека су практичнији за одржавање и чишћење, а и проток воде је много бољи.