Санација уставе и црпне станице Босут, на истоимeној реци, које су током прошлогодишње одбране од поплава у Срему озбиљно оштећене, почели су пре недељу дана. Укупна вредност грађевинских, електро и машинских радова процењена је на скоро 47 милиона динара.

Тренутно се санирају оштећења корита изливног канала низводно од црпне станице. До сада је срушен и уклоњен стари обални зид. Материјал којим је било обложено корито замењен је новим квалитетнијим. У току је набавка камена за израду облоге која ће потом бити постављена дуж целог корита, а санираће се и оштећења обале реке Босут. По завршетку грађевинских, уследиће машински и елeктро радови који између осталог подразумевају ремонт црпних агрегата и сервис свих шест електромотора.

Овај објекат веома је важан за водопривреду, јер не само што штити Војводину и Хрватску од високих водостаја Саве и Босута, већ служи и за одржавање потребног нивоа Босута за наводњавање. Водни режим на Босуту, који се регулише уставом и црпном станицом Босут, важан је и за развој и одржање живог света у овој реци.

Радови би требало да буду готови у року од три месеца, а изводи их ВДП „Хидросрем“, Сремска Митровица.