Радни састанак у вези са израдом локалног оперативног плана одбране од поплава на водама II реда за подручје Јужнобачког округа одржан данас у управној згради ЈВП „Воде Војводине“. Осим стручњака за одбрану од поплава из ЈВП „Воде Војводине“, представницима локалних самоуправа, обратили су се и надлежни из Управе за ванредне ситуације у Новом Саду и Одељења за управљање ризиком. Састанку су присуствовали представници свих 12 локалних самоуправа Јужнобачког округа.

Како би се локалне самоуправе што боље припремиле за евентуалне поплаве на водотоцима у њиховој надлежности препоручено им је именовање лица за координацију одбране од поплава за одређену територију. У сарадњи са стручним тимом, то лице, било би задужено за проглашавање фаза одбране од поплава и евидентирање података о поплавним догађајима на овим водама. Предложено је такође, да се због веће ефикасности и што квалитетнијег рада дефинишу критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава, табеларно прикажу водотоци, дају карактеристични подаци о водотоцима, итд. Истакнуто је и да је веома битно навести и све објекте који могу имати утицај на проток воде, као што су пропусти, мостови, нелегално изграђени објекти и друго.

Оперативни план за воде II реда, као темељ сваке могуће одбране од поплава, доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз мишљење ЈВП „Воде Војводине“.

Састанак су иницирали и сазвали Управа за ванредне ситуације у Новом Саду и ЈВП „Воде Војводине“.