У току недеље вршилац дужности  директора ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић и техничке службе одржали су састанке са свим водопривредним предузећима са територије Војводине. Тема састанка је била пресек стања у вези са радовима у току, проблеми на подручју и друге актуелности. Стање на терну је задовољавајуће. Редовни радови на одржавању преко 20.000 километара детаљне каналске мреже теку по уговореној динамици. Значајну инвестицију представљају радови који се суфинансирају са општинама и градовима, где општине и градови могу да добију 60% бесповратних средстава и значајно унапреде стање каналске мреже, али и задовољства корисника на својим територијама.

Договорено је да ће се свим локалним самоуправама предочити ова могућност и пројекти који се финансирају у складу са Законом, из средстава од закупа државног земљишта. На овај начин радови се значајно могу унапредити.

Договорено је да се на подручју ажурира катастар загађивача, као и катастар корисника наводњавања.

Дати су предлози за неопходне радове на црпним станицама и другим објектима за 2017. годину и договорено је да се корисници активно укључе у предлоге пројеката и радова.

Велики проблем представља одводњавање у урбаним зонама као и стварање дивљих депонија и оштећење насипа, па је иницирано да се са општинама и градовима  покрене иницијатива за решавање ових комуналних проблема који нису у надлежности водопривреде, али могу представљати велику опасност за сигурност брањеног подручја.