U toku nedelje vršilac dužnosti  direktora JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić i tehničke službe održali su sastanke sa svim vodoprivrednim preduzećima sa teritorije Vojvodine. Tema sastanka je bila presek stanja u vezi sa radovima u toku, problemi na području i druge aktuelnosti. Stanje na ternu je zadovoljavajuće. Redovni radovi na održavanju preko 20.000 kilometara detaljne kanalske mreže teku po ugovorenoj dinamici. Značajnu investiciju predstavljaju radovi koji se sufinansiraju sa opštinama i gradovima, gde opštine i gradovi mogu da dobiju 60% bespovratnih sredstava i značajno unaprede stanje kanalske mreže, ali i zadovoljstva korisnika na svojim teritorijama.

Dogovoreno je da će se svim lokalnim samoupravama predočiti ova mogućnost i projekti koji se finansiraju u skladu sa Zakonom, iz sredstava od zakupa državnog zemljišta. Na ovaj način radovi se značajno mogu unaprediti.

Dogovoreno je da se na području ažurira katastar zagađivača, kao i katastar korisnika navodnjavanja.

Dati su predlozi za neophodne radove na crpnim stanicama i drugim objektima za 2017. godinu i dogovoreno je da se korisnici aktivno uključe u predloge projekata i radova.

Veliki problem predstavlja odvodnjavanje u urbanim zonama kao i stvaranje divljih deponija i oštećenje nasipa, pa je inicirano da se sa opštinama i gradovima  pokrene inicijativa za rešavanje ovih komunalnih problema koji nisu u nadležnosti vodoprivrede, ali mogu predstavljati veliku opasnost za sigurnost branjenog područja.