Покрајински секретар за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Вук Радојевић, директор ЈВП „Воде Војводине“, Славко Врнџић и његов помоћник за Хидросистем ДТД, Стеван Илинчић обишли су данас црпну станицу „Бездан II“ која је у процесу реконструкције. Ова црпна станица је кључни објекат за снабдевање водом бачког дела Хидросистема ДТД.

Циљ радова, вредних скоро 73 милиона динара, је решавање проблема који се јављају услед неповољних услова дострујавања ка пумпама, нарочито у режиму наводњавања, при минималним водостајима Дунава. Предвиђено да се појединачни капацитет пумпе подигне са 4 m3/sec на 5 m3/sec, уградњом нове утопне пумпе, да се кота усисног базена спусти у односу на постојећу и да се прилагоди хидраулички облик црпилишта, да се изврши замена табластих затварача и заштитних решетака са дунавске стране, a све у циљу побољшања квалитета дострујавања воде и рада пумпи. Радови су почели прошле недеље и то постављањем загата, челичне конструкције којом је заграђен простор дела градилишта, према Дунаву и каналу, и рекострукцијом једног од три агрегата.

ЦС „Бездан II“ се налази на дунавском одбрамбеном насипу код насеља Бездан, Општина Сомбор, a изграђена је и пуштена у рад 1957. године. Има двојаку функцију: у периоду оскудице у води снабдева канал  Врбас-Бездан водом из Дунава, а у периоду великих унутрашњих вода пребацује сувишне воде истог канала у Дунав.  Реконструкцијом ће се повећати сигурност у снабдевању водом система за наводњавање.

Носилац посла је ГП Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад, у заједничкој понуди са ,,НС Концепт“ д.о.о., Нови Сад и ,,Монтер Емит“’д.о.о. Београд.