Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић и директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић обишли су данас радове на левој обали реке Дунав код Црпне станице (ЦС) „Лабудњача“, у близини насеља Вајска.

Током јулa су започети припремни радови на овој локацији, крчење растиња и нулто снимање терена, како би се проверило пројектовано стање. Тренутно се уређује обала основног корита и израђује конструкција за заштиту обале од ерозија, каменим набачајем. Низак водостај Дунава  отежава транспорт камена, због чега су радови у једном периоду били чак и обустављени, али се  очекује да ће све ипак бити завршено у предвиђеном року, односно половином децембра ове  године.

Лева обала реке Дунав код насеља Вајска изузетно је подложна ерозионим процесима услед којих се обала стално обрушава и помера ка одбрамбеном насипу. Стабилизацијом обале заштитиће се објекти црпне станице и осигураће се прва одбрамбена линија у случају поплава.

ЦС „Лабудњача“ је изграђена 1963. године и одводњава сливно подручје од 5.489 ha, опремљена је са два електрична агрегата укупног капацитета 4,0 m3/s.

Санација, која је вредна 159 милиона динара, финансира се из Буџетског фонда за воде АПВ. Извођач санационих радова је ВД „Дунав“ АД Бачка Паланка као носилац посла испред групе понуђача коју чине „ПТП Дубрава“ ДОО Бајмок и „Дунав и Тиса“ ДОО Сомбор.