Ове године планирано је да се у функционисање и одржавање канала Хидросистема ДТД уложи око 478  милиона динара.

Само у одржавање канала ХС ДТД планирани су радови у вредности од око 306 милиона динара. Највећи део ових средстава – око 96 милиона динара, опредељен је за измуљење канала пловном механизацијом. Остатак суме за одржавање биће усмерен на радове на кошењу подводног растиња, уклањање вегетације на обалама канала, сечење шибља, поправку инспекционих стаза, као и радове на самим објектима на ХС ДТД.

За функционалне послове, који обухватају припремне и послове надзора, издвојено је 143 милиона динара, а за услуге снимања, испитивања и израде пројектне документације 29 милиона динара.

Сви ови радови и активности изводе се у циљу побољшања функционалности каналске мреже Хидросистема ДТД и како би се корисницима омогућило несметано коришћење воде, али и побољшали услови како за одводњавање у време повећаних падавина, тако и за наводњавање у сушном периоду.