Obaveštava se zainteresovana javnost da je Republička direkcija za vode, kao nosilac posla, započela aktivnosti na izradi nacrta planskog dokumenta – Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027 godine (u daljem tekstu PURP) u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 –dr. zakon)

Planom upravljanja rizicima od poplava obezbeđuje se upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti. Nacrt plana se izrađuje za teritoriju Republike Srbije po vodnim područjima. Preispitivanje i noveliranje PURP-a će se vršiti po isteku 6 godina od njegovog donošenja. Plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na osnovu karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Izrada nacrta PURP-a se odvija u neposrednoj saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima “Srbijavode“ i “Vode Vojvodine“. Planirano je da nacrt PURP-a bude izrađen do kraja 2021. godine.

Za potrebe izrade nacrta PURP-a formirana je radna grupa koja će se tokom istog konsultovati sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Radnu grupu čine predstavnici Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća.

Okvirni sadržaj PURP-a:

1) zaključci preliminarne procene rizika od poplava i pregledna karta vodnog područja na kojoj su ucrtana značajna poplavna područja;

2) karte ugroženosti od poplava i karte rizika od poplava i zaključci izvedeni na osnovu karata;

3) opis odgovarajućih ciljeva upravljanja rizicima od poplava

4) spisak mera i njihovih prioriteta za postizanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava;

5) opis određivanja prioriteta i načina na koji će se pratiti napredak u primeni plana;

6) pregled preduzetih mera javnog informisanja i konsultovanja;

7) nadležni organi i preduzeća za primenu plana upravljanja rizicima od poplava;

8) opis procesa usklađivanja sa susednim državama kao i sa planom upravljanja vodama.

Bliže informacije se mogu dobiti na sledećim elektronskim adresama, sa naznakom: Nacrt Palana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027.

– merita.borota@minpolj.gov.rs

– ivana.spasic@srbijavode.rs

– rmarcetic@vodevojvodine.rs