Током прошле године, на каналима ХС ДТД покошено је око 2,9 милиона квадратних метара подводног растиња и око 1,6 квадратних метара трске. Ови радови на одржавању каналске мреже вредни су близу 37 милиона динара.

ЈВП „Воде Војводине“ поседује шест пловних косачица, које су изузетно значајне за одржавање функционалности канала, посебно за потребе наводњавања. У летњим месецима, када постоји највећа потреба за водом, бујање вегетације доводи до опадања нивоа воде на местима водозахвата корисника.

Значај ових радова огледа се у томе што се кошењем подводне вегетације омогућава несметани протицај воде каналима до система за наводњавање.