Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ posao obračuna i naplate naknade za odvodnjavanje poveren je prema Zakonu o vodama od 1.januara 2017. godine. Do tada je ovaj posao radila Poreska uprava.

JVP „Vode Vojvodine“ je državno preduzeće, osnovano da obavlja posao od opšteg interesa i, shodno tome, da posluje prema važećim zakonima Republike Srbije. Za posao obračuna i naplate naknade za odvodnjavanje, striktno se rukovodimo Zakonom o vodama, Zakonom o opštem upravnom postupku i Republičkom Uredbom o visini vodnih naknada, a granice meliorativnih područja utvrđene su u skladu sa pokrajinskom odlukom iz 2011. godine. Na sve to JVP „Vode Vojvodine“ ne može uticati, ali mora poštovati važeće zakonske propise i odluke.

Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, a koriste se namenski  za odvođenje suvišnih  voda sa područja Vojvodine.

Pre ili kasnije, u zavisnosti od količine padavina, gustine kanalske mreže,  sastava  i načina obrade zemljišta,  voda stiže najpre do manjih kanala, zatim  do većih kanala i crpnih stanica, a potom do Hidrosistema DTD i velikih vodotoka koji su glavni odvodnici vode. Održavanje tako velikog sistema zahteva mnogo sredstava, a delimično se finansira i od naknade za odvodnjavanje. Od funkcionisanja sistema za navodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 procenata pokrajine.

Naknada za odvodnjavanje je javni prihod, nije nova obaveza za poljoprivrednike (nekada se zvala vodni doprinos) i prema zakonima Republike Srbije svi obveznici je moraju plaćati. Obveznik naknade za odvodnjavanje je vlasnik ili korisnik poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i drugog zemljišta obuhvaćenog granicama meliorativnih područja.

Napominjemo da  vodoprivredna delatnost nije ni uslužna, niti komunalna, radi se o redovnom održavanju sistema u funkciji opšteg interesa. Ukoliko presuši ili izostane izvor finansiranja vodoprivrede, Vojvodina bi se mogla vratiti u stanje od pre tri veka – nepregledno močvarno i opustošeno prostranstvo.