Karta odbrambenih linija u Vojvodini
Karta odbrambenih linija u Vojvodini

Ukupna dužina odbrambenih nasipa u Vojvodini je 1.460 km.

Od toga duž:

Dunava …………………. 304,16 km

Tise …………………….. 289,63 km                               

Save …………………….. 119,77 km                           

Tamiša ………………… 86,04 km

Oba Begeja ……………. 127,79 km

Ostali nasipi ……… 532,62 km

Nasipi su rekonstruisani na stogodišnju vodu na oko 95% ukupne dužine Dunava, a na Tisi i Savi na oko 85% ukupne dužine.

Ukupna dužina nerekonstruisanih i neizgrađenih odbrambenih nasipa iznosi 204 km, odnosno 283 km zajedno sa graničnim nasipima. 

Za odbranu od spoljnih voda koriste se i mikroakumulacije: „Veliko Središte“, „Mesić“, „Borkovac“, „Pavlovci“, „Ljukovo“, „Sot“ i „Moharač“, kao i ustava i crpna stanica „Bosut“.

Više od 80% Vojvodine ugroženo je od unutrašnjih voda:

  • Direktno ugroženo 1.630.648 ha
  • Delimično ugroženo 209.423 ha

Karte rizika

Bilteni odbrane od poplava

OBAVEŠTENJE – Plan upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027 godine

4. 8. 2020.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Republička direkcija za vode, kao nosilac posla, započela aktivnosti na izradi nacrta planskog dokumenta – Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027 godine (u daljem tekstu PURP) u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – dr. zakon)

Planom upravljanja rizicima od poplava obezbeđuje se upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti. Nacrt plana se izrađuje za teritoriju Republike Srbije po vodnim područjima. Preispitivanje i noveliranje PURP-a će se vršiti po isteku 6 godina od njegovog donošenja. Plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na osnovu karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Izrada nacrta PURP-a se odvija u neposrednoj saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima “Srbijavode“ i “Vode Vojvodine“. Planirano je da nacrt PURP-a bude izrađen do kraja 2021. godine.

Za potrebe izrade nacrta PURP-a formirana je radna grupa koja će se tokom istog konsultovati sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Radnu grupu čine predstavnici Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća.

Okvirni sadržaj PURP-a:

1) zaključci preliminarne procene rizika od poplava i pregledna karta vodnog područja na kojoj su ucrtana značajna poplavna područja;

2) karte ugroženosti od poplava i karte rizika od poplava i zaključci izvedeni na osnovu karata;

3) opis odgovarajućih ciljeva upravljanja rizicima od poplava

4) spisak mera i njihovih prioriteta za postizanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava;

5) opis određivanja prioriteta i načina na koji će se pratiti napredak u primeni plana;

6) pregled preduzetih mera javnog informisanja i konsultovanja;

7) nadležni organi i preduzeća za primenu plana upravljanja rizicima od poplava;

8) opis procesa usklađivanja sa susednim državama kao i sa planom upravljanja vodama.

Bliže informacije se mogu dobiti na sledećim elektronskim adresama, sa naznakom: Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027.

– merita.borota@minpolj.gov.rs

– ivana.spasic@srbijavode.rs

– rmarcetic@vodevojvodine.rs