Карта одбрамбених линија у Војводини
Карта одбрамбених линија у Војводини

Укупна дужина одбрамбених насипа у Војводини је 1.460 km.

Од тога дуж:

Дунава …………………. 304,16 km

Тисе …………………….. 289,63 km                               

Саве …………………….. 119,77 km                           

Тамиша ………………… 86,04 km

Оба Бегеја ……………. 127,79 km

Остали насипи ……… 532,62 km

Насипи су реконструисани на стогодишњу воду на око 95% укупне дужине Дунава, а на Тиси и Сави на око 85% укупне дужине.

Укупна дужина нереконструисаних и неизграђених одбрамбених насипа износи 204 km, односно 283 km заједно са граничним насипима. 

За одбрану од спољних вода користе се и микроакумулације: „Велико Средиште“, „Месић“, „Борковац“, „Павловци“, „Љуково“, „Сот“ и „Мохарач“, као и устава и црпна станица „Босут“.

Више од 80% Војводине угрожено је од унутрашњих вода:

  • Директно угрожено 1.630.648 ha
  • Делимично угрожено 209.423 ha

Карте ризика

Билтени одбране од поплава

ОБАВЕШТЕЊЕ – План управљања ризицима од поплава за период 2021-2027 године

4. 8. 2020.

Обавештава се заинтересована јавност да је Републичка дирекција за воде, као носилац посла, започела активности на изради нацрта планског документа – Плана управљања ризицима од поплава за период 2021-2027 године (у даљем тексту ПУРП) у складу са одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон)

Планом управљања ризицима од поплава обезбеђује се управљање ризицима смањивањем могућих штетних последица поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности. Нацрт плана се израђује за територију Републике Србије по водним подручјима. Преиспитивање и новелирање ПУРП-а ће се вршити по истеку 6 година од његовог доношења. План управљања ризицима од поплава израђује се на основу карата угрожености и карата ризика од поплава.

Израда нацрта ПУРП-а се одвија у непосредној сарадњи са јавним водопривредним предузећима “Србијаводе“ и “Воде Војводине“. Планирано је да нацрт ПУРП-а буде израђен до краја 2021. године.

За потребе израде нацрта ПУРП-а формирана је радна група која ће се током истог консултовати са заинтересованим странама и циљним групама. Радну групу чине представници Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа.

Оквирни садржај ПУРП-а:

1) закључци прелиминарне процене ризика од поплава и прегледна карта водног подручја на којој су уцртана значајна поплавна подручја;

2) карте угрожености од поплава и карте ризика од поплава и закључци изведени на основу карата;

3) опис одговарајућих циљева управљања ризицима од поплава

4) списак мера и њихових приоритета за постизање циљева управљања ризицима од поплава;

5) опис одређивања приоритета и начина на који ће се пратити напредак у примени плана;

6) преглед предузетих мера јавног информисања и консултовања;

7) надлежни органи и предузећа за примену плана управљања ризицима од поплава;

8) опис процеса усклађивања са суседним државама као и са планом управљања водама.

Ближе информације се могу добити на следећим електронским адресама, са назнаком: Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2021-2027.

– merita.borota@minpolj.gov.rs

– ivana.spasic@srbijavode.rs

– rmarcetic@vodevojvodine.rs