Sporazumom između Jugoslavije i Rumunije  (1963. godine) izgrađena je hidroelektrana „Đerdap I“ na Dunavu kod Kladova. Brana je puštena  u pogon 1970.  godine.

Pod uticajem uspora zbog brane  ukupno je 180.000 ha uzvodno od same brane pa sve do Novog Sada na Dunavu, odnosno do brane na Tisi kod Novog Bečeja. Zbog ovoga je isprojektovan poseban sistem zaštite, koji se sastoji od drenažnih kanala, drenažnih bunara, crpnih stanica, obaloutvrda.

Obaveze Javnog preduzeća „Đerdap“ su sledeće:

  • Da dovrši dodatni sistem zaštite priobalja,
  • Da obezbedi redovno godišnje osmatranje, merenje i analizu uticaja uspora,
  • Da obezbedi redovno i investiciono održavanje objekata za zaštitu priobalja, funkcionisanje i pogon crpnih stanica.

Na teritoriji AP Vojvodine pod uticajem uspora od HE „Đerdap“ je 148.000 ha.

Održavanje, obezbeđenje funkcionalnosti i pogon izgrađenih objekata za zaštitu od uspora HE „Đerdap I“ obavlja šest vodoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine, na osnovu ugovora sa JP „Đerdap“, i to:

1. VP „Podunavlje“,  Kovin

2. VP „Tamiš – Dunav“,  Pančevo

3. VP „Ušće“, Bela Crkva

4. VP „Srednji Banat“, Zrenjanin

5. VP „Šajkaška“, Novi  Sad

6. VP „Galovica“, Zemun