I 2.  Парк природе

 

Парк природе „Бегечка јама“ проглашен је за заштићено подручје у циљу очувања станишта која су у нестајању и за њих везаних животних заједница и дивљих врста, очувања геоморфолошких облика карактеристичних за велике равничарске реке, као и обезбеђивања услова за даљи стабилан развој природних вредности, уз одрживо коришћење природних ресурса.

Заштићено подручје је саставни део међународног еколошког коридора реке Дунав. Ово подручје има одлике речног, језерског, барског, мочварног и шумског екосистема и природно је станиште бројних биљних и животињскх врста.

Простор Бегечке јаме је обогаћен живим светом, од којег је присутно 125 врста биљака, око 150 врста птица, 11 врста гмизаваца и 18 врста инсеката. Такође је и станиште 14 врста риба.

I 3.  Категорија по Закону о заштити природе

Према категоризацији заштићених подручја, Парк природе „Бегечка јама“ прирпада III категорији – заштићено подручје локалног значаја.

I 4. IUCN – категорија IV

Према класификацији Светске уније за заштиту природе (IUCN), Бегечка јама припада категорији IV – подручје управљања стаништима и врстама.

I 7. Географски положај

Парк природе „Бегечка јама“ налази се у јужној Бачкој поред насеља Бегеч, уз леву обалу реке Дунав, на територији општине Нови Сад.

Од Бегеча је удаљена 2,5 km југозападно, а од Новог Сада око 18 km у правцу запада. Простире се у правцу запад, северо-запад, у дужини од око 5,5 km, заузимајући површину од 489,5 ha, на којој су успостављени режими заштите II и III степена.  

Заштитна зона обухвата Парка природе „Бегечка јама“ обухвата површину од 387,75 ha.

I 9. Режими заштите

Од укупне површине заштићеног подручја, подручје режима заштите III степена износи 359,37 ha или 73,4%, док режима заштите II степена обухвата 130,14 ha, односно, 26,6%. Режим заштите II степена – активна заштита, спроводи се на делу заштићеног подручја са делимично измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја, као и посебно вредним пределима и објектима геонаслеђа, док режим заштите III степена – проактивна заштита, на подручју са делимично измењеним и/или измењеним екосистемима, пределима и објектима геонаслеђа од научног и практичног значаја.

I 11. Историјат заштите

У границама истраживаног подручја од 1970. године под заштитом су се налазила „Четири стабла црне и једно стабло беле тополе”.

Прелиминарна истраживања овог подручја започета су током 1995. године. На основу добијених резултата израђена је документациона основа за покретање поступка претходне заштите.

На простору Бегечке јаме, заштита је просторно успостављена 1996. године, када је донета Претходна заштита заштићеног подручја.

Теренска истраживања су завршена током 1997. године, а Одлука о заштити Парка природе „Бегечка јама” донета је 1999. године („Сл. Лист града Новог Сада“, 14/99). На основу предлога Покрајинског завода за заштиту природе и члана 17. став 2. Закона о заштити природе („Сл. гласник СРС”, бр.24/65) Секретаријат за управно-правне послове СО Нови Сад, донео је Решење о стављању под заштиту “Четири стабла црне и једно стабло беле тополе“.

Решење под бројем 03-633/6-68 од 30.03.1970 године, је објављено у „Службеном листу општине Нови Сад” бр.4/70. Полазећи од Средњорочног програма рада Покрајинског завода за заштиту природе за период од 2011. до 2015. године, Програма рада за 2011. годину и члана 42. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/09, 88/2010, 91/2010) током 2011. године приступљено је ревизији заштите Парка природе „Бегечка јама“.

Парк природе „Бегечка јама“, стављен је под заштиту 8.12.1999. год. на XXXII седници Скупштине Града Новог Сада као значајно природно добро ради очувања биотопа који су у нестајању и за њих везаних животних заједница и строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, као и изузетно значајно природно плодиште риба и репрезентативно станиште остале фауне и водене макрофитске вегетације.

У Одлуци о заштити ПП „Бегечка јама“ („Сл. лист  Града Новог Сада“, бр. 14/99) одређено је да Старалац (Управљач) поменутог природног добра буде ДТД Рибарство АД из Петроварадина (ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак).

Скупштина Града Новог Сада, на XXV седници одржаној 10.02.2022. године, донела је Одлуку о проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бегечка јама“, бр. 501-2/2021-8-1, на основу које је за управљача овог подручја проглашено ЈВП „Воде Војводине“.

Самим тим, по доношењу ове одлуке, престаје да важи Одлука о заштити Парка природе „Бегечка јама“, бр. 501-138/99-I-9, од 08.12.1999. године, којом је на основу чл. 7 за управљача именовано ДТД „Рибарство“ АД, Нови Сад.

I 12. Управљач

Скупштина Града Новог Сада, на XXV седници одржаној 10.02.2022. године, донела је Одлуку о проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бегечка јама“, бр. 501-2/2021-8-1, на основу које је за управљача овог подручја проглашено ЈВП „Воде Војводине“. Самим тим, по доношењу ове одлуке, престаје да важи Одлука о заштити Парка природе „Бегечка јама“, бр. 501-138/99-И-9, од 08.12.1999. године, којом је на основу чл. 7 за управљача именовано ДТД „Рибарство“ АД, Нови Сад.