JVP «VODE VOJVODINE»
Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25
Broj:
Datum: 8.01.2009.god.

Služba za javne nabavke

Predmet :   Obaveštenje u vezi primene novog
                     Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. god.

Obaveštavamo Vas da su donošenjem Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009.god. (»Sl. Glasnik RS» br.120 od 29.12.2008.god., koji stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja a primenjuje se od 1. januara 2009.godine), izmenjeni  limiti za  javne nabavke male vrednosti.
                     
Tako  se  u smislu Zakona (čl.22), javnom nabavkom male vrednosti smatra nabavka čija je procenjena vrednost od 290.000,00 do 2.900.000,00 dinara.

Dodela ugovora kod javnih nabavki malih vrednosti  u redovnom postupku se primenjuje kod nabavki dobara , usluga i  radova čija je pojedinačna procenjena vrednost veća od 20% od vrednosti određene za javne nabavke male vrednosti u Zakonu o budžetu Republike Srbije ( veća od 580.000,00 din.).

Skraćeni postupak javne nabavke male vrednosti (narudžbenicom) primenjuje se kod nabavki dobara i usluga čija pojedinačna procenjena vrednost     ne prelazi 20% od vrednosti određene za javne nabavke male vrednosti u Zakonu o budžetu Republike Srbije ( do 580.000,00 din).

Za javnu nabavku hitno potrebnih dobara ili usluga, realizator javne nabavke može izvršiti javnu nabavku putem narudžbenice u vrednosti do 5 % od vrednosti određene u Zakonu o budžetu Republike Srbije ( do 145.000,00 din.), na osnovu najmanje tri ponude, bez podnošenja zahteva za izdavanje narudžbenice.

Istim članom  Zakona (čl.22), definisano je da za nabavke iznad iznosa od 590.000.000,00 dinara, naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke.

                                                                                           Rukovodilac službe

                                                                                           Tomislav Darmanovi