JVP „Vode Vojvodine“ dodeljene su sledeće ribolovne vode: reka Dunav, od mosta kod Bačke Palanke do mosta kod Beške; deo ribarskog područja Banat za ribolovne vode osnovne i detaljne kanalske mreže, Begej, Zlatica i Karaš; deo ribarskog područja Bačka za ribolovne vode osnovne i detaljne kanalske mreže i AK „Čonoplja“.

Kontakt Službe za ribarstvo JVP „Vode Vojvodine“ je 021/4881-575.

Ribolovne dozvole

Odgovarajućim propisima određeni su uslovi za bavljenje ribolovom, alat, oprema i sredstva za ribolov, te lovostaji. JVP „Vode Vojvodine“ izdaje godišnje dozvole prema cenama definisanim zakonom.

Dozvole za rekreativni ribolov

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov9.000,00 din
Godišnja dozvola za osobe starije od 65 godina, osobe sa telesnim oštećenjem od 60-79 procenata, kao i za žene4.500,00 din
Godišnja dozvola za osobe sa telesnim oštećenjima od 80 procenata i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60 i više procenata i za mlađe od 18 godina800,00 din
Dnevna dozvola za rekreativni ribolov1.300,00 din
Višednevna dozvola (do sedam dana)2.600,00 din
Godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području za Park prirode „Jegrička“4.000,00 din
Godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području za Park prirode „Beljanska bara“4.000,00 din
Godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području za Park prirode „Begečka jama“4.000,00 din

Dozvole za privredni ribolov

Godišnja dozvola za privredni ribolov120.000,00 din
Godišnja dozvola za privredni ribolov bućkom30.000,00 din

Lovostaj

Riba ulovljena u toku lovostaja, kao i primerci čija je dužina manja od propisane ovo naredbom MORA se ODMAH, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja. Odredbe ove naredbe se ne odnose na ribu proizvedenu u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

TRAJNO se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba: moruna, sim, pastruga, atlantska jesetra, dunavska jesetra, kečiga, glavatica, dunavska haringa, crnomorska haringa, crnka, svetlica, drimski šaradan, linjak, zlatni karaš, sve vrste roda, čikov, veliki vretenar, mali vretenar, rak rečni i rak potočni.

PRIVREMENO se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, u navedenom periodu:

1. februar – 31. martštuka
1. mart – 31. majlipljen
1. mart – 31. avgustmladica
1. mart – 30. aprilsmuđ, smuđ kamenjar
1. april – 31. majšaran
15. april – 31. majmrena, deverika, plotica, jaz, klen i skobalj
15. april – 15. junbucov
1. maj – 15. junsom
1. oktobar – 1. martsve vrste pastrmki (potočna, drimska, ohridska, makedonska, dužičasta), obe vrste zlatovčica (jezerska i potočna)

ZABRANJUJE SE rekreativni ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom CELE godine od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena i od 18 do 05 časova u periodu zimskog računanja vremena.

ZABRANJUJE SE rekreativni ribolov ostalih vrsta riba toko CELE godine od 21-03 časova u periodu letnjeg računanja vremena i od 18-05 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

ZABRANJUJE SE lov i promet sledećih vrsta čija je dužina MANJA od navedenih: mladica (100 cm), potočna pastrmka (25 cm), dužičasta pastrmka (25 cm), ohridska pastrmka (40 cm), drimska pastrmka (25 cm), makedonska pastrmka (25 cm), jezerska zlatovčica (25 cm), potočna zlatovčica (20 cm), lipljen (30 cm), štuka (40 cm), mrena (25 cm), potočna mrena (15 cm), šaran (30 cm), deverika (20 cm), plotica (20 cm), jaz (20 cm), skobalj (20 cm), klen (20 cm), bucov (30 cm), nosara (15 cm), krkuše (10 cm), som (60 cm), smuđ (40 cm), smuđ kamenjar (25 cm), grgeč (10 cm), manić (10 cm), rečna školjka (8 cm).

DOZVOLJEN je neograničen svih alohtonih vrsta, i to: sivog tolstolobika, belog tolstolobika, amura, obe vrste američkog somića, sunčice, amurskog čebačoka, amurskog spavača, velikoustog basa, babuške, svih vrsta roda, kratkokljunog šilceta.