Свако ко затражи има прво да сазна информацију коју поседује орган власти, осим у случајевима у којима је Законом о слободном приступу инфромацијама од јавног значаја одређено другачије.

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ тражиоцу информацију саопштава, односно ставља му на увид документ који садржи тражену информацију или му издаје копију документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Изузетак су случајеви када је то право ограничено наведеним Законом.

Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацији од јавног значаја. Захтев се подноси поштом или достављањем Писарници (Архиви) Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, приземље, канцеларија број 1. Захтев се може поднети и усмено на записник или путем електронске поште, после чега се заводи у Писарници (Архиви) Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“. Захтев мора да садржи назив предузећа, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Уколико захтев није уредан, овлашћено лице предузећа дужно је да посаветује тражиоца како да те недостатке отклони, односно да тражиоцу достави упутство о допуни захтева.

ЈВП „Воде Војводине“ је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа. Уколико орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Пример обрасца за подношење захтева можете погледати и преузети овде: