Svako ko zatraži ima prvo da sazna informaciju koju poseduje organ vlasti, osim u slučajevima u kojima je Zakonom o slobodnom pristupu infromacijama od javnog značaja određeno drugačije.

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ tražiocu informaciju saopštava, odnosno stavlja mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdaje kopiju dokumenta u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Izuzetak su slučajevi kada je to pravo ograničeno navedenim Zakonom.

Tražilac informacije podnosi pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informaciji od javnog značaja. Zahtev se podnosi poštom ili dostavljanjem Pisarnici (Arhivi) Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, prizemlje, kancelarija broj 1. Zahtev se može podneti i usmeno na zapisnik ili putem elektronske pošte, posle čega se zavodi u Pisarnici (Arhivi) Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“. Zahtev mora da sadrži naziv preduzeća, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ukoliko zahtev nije uredan, ovlašćeno lice preduzeća dužno je da posavetuje tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da tražiocu dostavi uputstvo o dopuni zahteva.

JVP „Vode Vojvodine“ je dužno da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta. Ukoliko organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Primer obrasca za podnošenje zahteva možete pogledati i preuzeti ovde: