Карта одбрамбених линија у Војводини
Карта одбрамбених линија у Војводини

Укупна дужина одбрамбених насипа у Војводини је 1.460 km.

Од тога дуж:

Дунава …………………. 304,16 km

Тисе …………………….. 289,63 km                               

Саве …………………….. 119,77 km                           

Тамиша ………………… 86,04 km

Оба Бегеја ……………. 127,79 km

Остали насипи ……… 532,62 km

Насипи су реконструисани на стогодишњу воду на око 95% укупне дужине Дунава, а на Тиси и Сави на око 85% укупне дужине.

Укупна дужина нереконструисаних и неизграђених одбрамбених насипа износи 204 km, односно 283 km заједно са граничним насипима. 

За одбрану од спољних вода користе се и микроакумулације: „Велико Средиште“, „Месић“, „Борковац“, „Павловци“, „Љуково“, „Сот“ и „Мохарач“, као и устава и црпна станица „Босут“.

Више од 80% Војводине угрожено је од унутрашњих вода:

  1. Директно угрожено 1.630.648 ha
  2. Делимично угрожено 209.423 ha

КАРТЕ УГРОЖЕНОСТИ И КАРТЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА

У складу са Законом о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-и др.) управљање ризицима од штетног дејства вода обухвата израду прелиминарне процене ризика од поплава, израду карата угрожености од поплава и карата ризика од поплава као и израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава.

Карте угрожености и карте ризика од поплава израђује јавно водопривредно предузеће за територију своје надлежности за период од шест година, након чега се обавља преиспитивање и ажурирање карата.

Карте се израђују за значајна поплавна подручја утврђена Прелиминарном проценом ризика од поплава.

У циљу упознавања јавности, карте су јавне и могу се видети на на интернет порталима Реубличке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“.

Карте угрожености од поплава приказују податке о граници досезања поплаве за различите повратне периоде као и класе дубина воде.

На картама ризика од поплава су приказане мoгуће штетне последице на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Карте су резултат три пројекта описана у наставку, која су рађена у различитим временским периодима, приликом чије израде су коришћене подлоге и подаци различите прецизности и квалитета.

Карте угрожености и карте ризика од поплава су израђене за потребе израде плана управљања ризицима од поплава и нису предвиђене за коришћење у друге сврхе.

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКАТА:

Danube FloodRisk Project

Задатак DanubeFloodRisk пројекта је био израда карата угрожености и карата ризика од поплава за реку Дунав, у коме су учствовале земље чланице Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River / ICPDR). Израђени су Атласи у размери 1:100 000. Карте су израђене 2012. године.

http://www.icpdr.org/main/activities-projects/danube-floodrisk-project

https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/dfrmp2015-map1_hfs.pdf

SoFPAS in Serbia (Study of Flood Prone Areas in Serbia -Phase 1)

Пројекат SoFPAS 1 је обухватио израду карата угрожености и карата ризика од поплава на:

левој и десној страни реке Дунав између београдске општине Земун (km 1175) и узводног краја клисуре Гвоздене капије (km 1040), укључујући и делове града Београда дуж Дунава, односно општина Земун, Нови Београд, Стари Град, Палилула и Гроцка

подручја на већим рекама у сливу Велике Мораве.

Пројекат израде карата угрожености и карата ризика од поплава у трајању од 15. марта 2010. године до 14. марта 2012. године је реализован уз подршку ЕУ Програма за Републику Србију, ИПА 2007.

Пројекат ИПА 2014-2020 Flood recovery Serbia

У оквиру реализације Програма претприступне помоћи ИПА 2014, Специјална мера за обнову након поплава и управљање ризиком од поплава – Србија“ средствима донације у складу са Споразумом о имплементацији донације ЕУ у вези Националног програма за управљање ризиком од елементарних непогода Републике Србије, закљученог између Канцеларије за управљање јавним улагањима у име Владе Републике Србије и Светске банке – Међународне банке за обнову и развој /Међународно удружење за развој), у компоненти 2. је предвиђена израда карата угрожености и карата ризика од поплава.

Имплементацију пројекта је вршила канцеларија Светске банке у Београду, а координацију Канцеларија за управљање јавним улагањима. Министарство пољопривреде, шумартва и водопривреде – Републичка дирекција за воде и Јавна водопривредна предузећа су крајњи корисници резултата компоненте пројекта израде карата угрожености и карата ризика од поплава.

Овим пројектом је обухваћена израда карата угрожености и карата ризика од поплава за преостала значајна поплавна подручја у Србији (74 значајно поплавна подручја).

УПУТСТВО:

У табели, су наведени називи значајно поплавних подручја дефинисани у Прелиминарној процени ризика од поплава за територију Републике Србије (2019).

За наведена значајна поплавна подручја су дати линкови за преузимање карте угрожености и карте ризика од поплава.

Редни бројВодотокЗначајна поплавна подручјаКарте угрожености од поплаваКарте ризика од поплава
1Дунавод границе са Републиком Бугарском до бране ХЕ „Ђердап 2“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
2Дунавкроз Голубац и узводно до границе са МађарскомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
3Тимокцелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
4Бели Тимокцелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
5Црни Тимокод састава са Белим Тимоком до и кроз Гамзиградску БањуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
6Трговишки Тимокод састава са Сврљишким Тимоком и узводно кроз КњажевацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
7Сврљишки Тимокод састава са Трговишким Тимоком и узводно кроз КњажевацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
8Сврљишки Тимоккроз СврљигКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
9Јасеничка рекаод ушћа до ушћа Дупљанске рекеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
10Пекод ушћа до и кроз ВолујуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
11Млаваод ушћа до и кроз ЛесковацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
12Млава и Тисница*кроз ЖагубицуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
13Бусурод ушћа до бране „Бусур“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
14Витовницаод ушћа до и кроз АљудовоКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
15Нерана заједничком сектору са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
16Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД)од ушћа до улива ТамишаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
17Карашод ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
18Вршачки канал и Марковачки потокод ушћа Вршачког канала до бране „Велико Средиште“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
19Моравица (Вршац)од ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
20Ројгаод ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
21Брзаваод ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
22Тамишод ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
23Тисаод ушћа до границе са МађарскомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
24Канал Бегеј (Хс ДТД)од ушћа до Канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД)Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
25Пловни Бегеј (Хс ДТД)од ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
26Стари Бегејод ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
27Златицаод ушћа до границе са РумунијомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
28Саваод ушћа до границе са Републиком ХрватскомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
29Топчидерска рекаод ушћа до ушћа потока ПаланкаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
30Баричка река*од ушћа до и кроз БаричКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
31Колубарацелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
32Тамнаваод ушћа до и кроз КоцељевуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
33Убод ушћа до пута Уб-КоцељеваКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
34Грачица*од ушћа до и кроз УбКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
35Туријаод ушћа до ВенчанаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
36Бељаницаод ушћа до БељинеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
37Барајевска рекаод ушћа до ушћа Дубоког потокаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
38Баћевачка река*од ушћа до ГунцатаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
39Враничина*од ушћа до ЈабучјаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
40Лукавицаод ушћа до и кроз ЛазаревацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
41Пештанод ушћа до и кроз РудовцеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
42Љигод ушћа до и кроз ЉигКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
43Топлица (Мионица)од ушћа до и кроз насеље ВрујциКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
44Рибница (Мионица)од ушћа до и кроз МионицуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
45Љубостињаод ушћа до Рађевог селаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
46Обницаод ушћа до узводно од Казнено-поправног завода за малолетнике у ВаљевуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
47Босутод ушћа до границе са Републиком ХрватскомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
48Дринаод ушћа до бране „Зворник“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
49Јадарод ушћа до и кроз ОсечинуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
50Ликодра, Чађавица* и Кржава*кроз КрупањКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
51Љубовиђаод ушћа до и кроз ЉубовијуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
52Пилицаод ушћа до и кроз Бајину БаштуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
53Лимод ушћа Увца до бране „Потпећ“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
54Лимкроз Пријепоље и узводно до и кроз БродаревоКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
55Грабовицакроз СјеницуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
56Велика Моравацелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
57Језаваод ушћа до пута Осипаоница-ПожаревацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
58Раљаод ушћа до и кроз УмчареКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
59Јасеницаод ушћа до и кроз ЈарменовцеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
60Кубршницацелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
61Велики Лугод ушћа до ЂуринацаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
62Милатовица*од ушћа до ушћа МисачеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
63Ресаваод ушћа до манастира МанасијаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
64Рачаод ушћа до АдровцаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
65Лепеница (Крагујевац)од ушћа до ДрагобраћеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
66Угљешницаод ушћа до и кроз КрагујевацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
67Белицаод ушћа до БелицеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
68Лугомирцелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
69Жупањевачка*од ушћа до и кроз ЖупањевацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
70Дуленскаод ушћа до и кроз ДуленеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
71Раваницаод ушћа до и кроз ЋупријуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
72Црницаод ушћа до и кроз ЗабрегуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
73Каленићкаод ушћа до и кроз Доњи КрчинКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
74Јужна Моравацелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
75Моравица (Алексинац)од ушћа до и кроз СокобањуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
76Нишаваод ушћа до ДимитровградаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
77Топлица (Дољевац)од ушћа до КуршумлијеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
78Пуста река (Дољевац)од ушћа до бране „Брестовац“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
79Јабланица (Лесковац)од ушћа до и кроз ЛебанеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
80Шуманкаод ушћа до КлајићаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
81Ветерницаод ушћа до бране „Барје“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
82Власинаод ушћа до БољараКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
83Лужница (Бабушница)од и кроз Љуберађу до и кроз БабушницуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
84Трновачка река*од ушћа до и кроз Велики ТрновацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
85Биначка Мораваод састава са Моравицом (Бујановац) до ЛучанаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
86Моравица (Бујановац)од ушћа до ОслараКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
87Пчињакроз ТрговиштеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
88Западна Моравацелим токомКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
89Расинаод ушћа до бране „Ћелије“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
90Гружаод ушћа до бране „Гружа“Карте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
91Чемерницаод ушћа до Доње РаковеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
92Дичинаод ушћа до и кроз БрђанеКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
93Деспотовицаод ушћа до и кроз Горњи МилановацКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
94Бјелицаод ушћа до и кроз ВичуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
95Моравица (Ариље)од ушћа до и кроз ИвањицуКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
96Велики Рзавод ушћа до ушћа Малог РзаваКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
97Ђетињаод ушћа до СевојнаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
98Скрапежод ушћа до и кроз КосјерићКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
99Лужница (Пожега)*од ушћа до ЛелићаКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
100Ибарод ушћа до Ибарске клисуреКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP
101Рашка и Јошаницакроз Нови ПазарКарте угрожености ZIPКарте ризика ZIP

ОБАВЕШТЕЊЕ – План управљања ризицима од поплава за период 2021-2027 године

4. 8. 2020.

Обавештава се заинтересована јавност да је Републичка дирекција за воде, као носилац посла, започела активности на изради нацрта планског документа – Плана управљања ризицима од поплава за период 2021-2027 године (у даљем тексту ПУРП) у складу са одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон)

Планом управљања ризицима од поплава обезбеђује се управљање ризицима смањивањем могућих штетних последица поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности. Нацрт плана се израђује за територију Републике Србије по водним подручјима. Преиспитивање и новелирање ПУРП-а ће се вршити по истеку 6 година од његовог доношења. План управљања ризицима од поплава израђује се на основу карата угрожености и карата ризика од поплава.

Израда нацрта ПУРП-а се одвија у непосредној сарадњи са јавним водопривредним предузећима “Србијаводе“ и “Воде Војводине“. Планирано је да нацрт ПУРП-а буде израђен до краја 2021. године.

За потребе израде нацрта ПУРП-а формирана је радна група која ће се током истог консултовати са заинтересованим странама и циљним групама. Радну групу чине представници Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа.

Оквирни садржај ПУРП-а:

1) закључци прелиминарне процене ризика од поплава и прегледна карта водног подручја на којој су уцртана значајна поплавна подручја;

2) карте угрожености од поплава и карте ризика од поплава и закључци изведени на основу карата;

3) опис одговарајућих циљева управљања ризицима од поплава

4) списак мера и њихових приоритета за постизање циљева управљања ризицима од поплава;

5) опис одређивања приоритета и начина на који ће се пратити напредак у примени плана;

6) преглед предузетих мера јавног информисања и консултовања;

7) надлежни органи и предузећа за примену плана управљања ризицима од поплава;

8) опис процеса усклађивања са суседним државама као и са планом управљања водама.

Ближе информације се могу добити на следећим електронским адресама, са назнаком: Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2021-2027.

– merita.borota@minpolj.gov.rs

– ivana.spasic@srbijavode.rs

– rmarcetic@vodevojvodine.rs