На територији Војводине регистровано је 497 загађивача вода:

  • Индустрија: 326
  • Прехрамбена индустрија: 118
  • Пољопривреда: 113
  • Насеља: 30
  • Остало: 28

Од 497 регистрованих загађивача:

  • Не пречишћава: 321
  • Пречишћава (са комуналним отпадним водамa): 71
  • Пречишћава (само примарно): 83

Највећи загађивачи на подручју Војводине лоцирани су у зони следећих градова: Црвенка, Врбас, Кула, Зрењанин, Панчево, Нови Сад, Сремска Митровица и Рума.

На самом Хс ДТД налази се 125 загађивача који годишње испусте око 40.000.000 m3 воде, а најоптерећеније деонице су канал Врбас – Бездан, низводно од Врбаса и Пловни Бегеј код Зрењанина.