Međunarodna saradnja u oblasti voda ima veliki značaj s obzirom na to da se Republika Srbija nalazi nizvodno u odnosu na većinu susednih država, kao i da, većina vodotokova na našoj teritoriji ima međunarodni karakter. Karakteristična činjenica za AP Vojvodinu je da su čak 90% raspoloživih količina voda tranzitne vode koje dotiču Dunavom, Savom, Tisom, Banatskim vodotocima kao i drugim vodotocima i hidrotehničkim sistemima koji čine ili su presečeni državnom granicom, uključujući tu i resurse podzemnih voda.

Poslovi međunarodne saradnje, definisani su Zakonom o vodama, u sklopu integralnog upravljanja vodama za celu teritoriju Republike Srbije, kao poslovi od opšteg interesa koji se za realizaciju od strane resornog Ministarstva – Republičke direkcije za vode poveravaju JVP „Vode Vojvodine“. Saradnja se sprovodi kao bilateralna, trilateralna i multilateralna.

BILATERALNA SARADNJA

Bilateralna saradnja kroz sporazume postoji sa Mađarskom i Rumunijom od 1955. godine i realizuje se na zajedničkim sastancima sa stručnjacima susednih država u oblastima uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađenja, kao i na zasedanjima međudržavnih komisija. U 2020. godini stupili su na snagu novi sporazumi utemeljeni na principima međunarodnih konvencija za zaštitu, unapređenje i održivo upravljanje resursima voda, Okvirne direktive o vodama EU i Direktive o poplavama EU. JVP „Vode Vojvodine“, organizuje i koordinira rad svih nadležnih institucija i stručnjaka uz stalno praćenje realizacije poslova i zadataka definisanih sporazumima. U toku su aktivnosti na uspostavljanju bilateralne saradnje sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

TRILATERALNA SARADNJA

Trilateralna saradnja je ostvarena u oblasti zajedničke odbrane od zagušenja ledom na Sektoru Dunava od zajedničkog interesa, sa Mađarskom i Hrvatskom.

MULTILATERALNA SARADNJA

Opredeljenje Republike Srbije je da se proces primene Okvirne direktive o vodama EU i Direktive o poplavama EU sprovodi u koordinaciji sa ostalim podunavskim državama, što je jedan od razloga zbog kojih je i naša država punopravni član Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River) i Međunarodne komisije za sliv reke Save (ISRBC – International Sava River Basin Commission – Savska komisija).

Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) se sastoji od 14 podunavskih država potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav. Okvirni sporazum o slivu reke Save potpisan od strane savskih država obezbeđuje principe i mehanizme za regionalnu saradnju na slivu.

Stručnjaci JVP „Vode Vojvodine“, aktivno učestvuju u radnim telima obe komisije, dok je ѕa koordinaciju aktivnostima zaduženo resorno Ministarstvo – Republička direkcija za vode.