Међународна сарадња у области вода има велики значај с обзиром на то да се Република Србија налази низводно у односу на већину суседних држава, као и да, већина водотокова на нашој територији има међународни карактер. Карактеристична чињеница за АП Војводину је да су чак 90% расположивих количина вода транзитне воде које дотичу Дунавом, Савом, Тисом, Банатским водотоцима као и другим водотоцима и хидротехничким системима који чине или су пресечени државном границом, укључујући ту и ресурсе подземних вода.

Послови међународне сарадње, дефинисани су Законом о водама, у склопу интегралног управљања водама за целу територију Републике Србије, као послови од општег интереса који се за реализацију од стране ресорног Министарства – Републичке дирекције за воде поверавају ЈВП „Воде Војводине“. Сарадња се спроводи као билатерална, трилатерална и мултилатерална.

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Билатерална сарадња кроз споразуме постоји са Мађарском и Румунијом од 1955. године и реализује се на заједничким састанцима са стручњацима суседних држава у областима уређења водотока и заштите од штетног дејства водa, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађења, као и на заседањима међудржавних комисија. У 2020. години ступили су на снагу нови споразуми утемељени на принципима међународних конвенција за заштиту, унапређење и одрживо управљање ресурсима вода, Оквирне директиве о водама EУ и Директиве о поплавама EУ. ЈВП „Воде Војводине“, организује и координира рад свих надлежних институција и стручњака уз стално праћење реализације послова и задатака дефинисаних споразумима. У току су активности на успостављању билатералне сарадње са Хрватском и Босном и Херцеговином.

ТРИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Трилатерална сарадња је остварена у области заједничке одбране од загушења ледом на Сектору Дунава од заједничког интереса, са Мађарском и Хрватском.

МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Опредељење Републике Србије је да се процес примене Оквирне директиве о водама ЕУ и Директиве о поплавама EУ спроводи у координацији са осталим подунавским државама, што је један од разлога због којих је и наша држава пуноправни члан Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC – International Sava River Basin Commission – Савска комисија).

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) се састоји од 14 подунавских држава потписница Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав. Оквирни споразум о сливу реке Саве потписан од стране савских држава обезбеђује принципе и механизме за регионалну сарадњу на сливу.

Стручњаци ЈВП „Воде Војводине“, активно учествују у радним телима обе комисије, док je ѕа координацију активностима задужено ресорно Министарство – Републичка дирекција за воде.