Јегричка је водоток дугачак 64 km. Некада најдужа аутохтона војвођанска река, нема класичан извор и представља систем повезаних бара кроз које вода отиче до свог ушћа у реку Тису.

Због својих природних вредности и особености Јегричка је 2005. године стављена под заштиту као значајно природно добро II и III категорије. Парк природе „Јегричка“ простире се на подручју општина: Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ. Изузетно богат биљни и животињски свет чине 76 врста водених и мочварних биљака, 20 врста риба, 198 врста птица и бројне врсте сисара.

Бељанска бара је 2013. године проглашена за заштићено подручје III категорије. Дугачка је 39 km и редак је хидрографски објекат који је у извесној мери сачувао некадашњи изглед воденог тока типичног за овај део Војводине. Парк природе „Бељанска бара“ станиште је ретких и угрожених биљних врста. Рибљи фонд чине 23 врсте риба, седам врста водоземаца, две врсте гмизаваца и чак 136 врста птица.

Споменик природе Храст лужњак налази се на обали Тисе у дворишту црпне станице код Кумана, а одређен му је режим II степена заштите. Његова старост процењује се на око 300 година и најлепши је регистровани примерак своје врсте у Војводини. Основу храста чине један снажан централни стуб висине 33 m и пет дебелих грана, oбим дебла је 6,75 m, а распон круне више од 40 m. Храст доноси богат плод жира.