Јегричка је водоток дугачак 64 km. Некада најдужа аутохтона војвођанска река, нема класичан извор и представља систем повезаних бара кроз које вода отиче до свог ушћа у реку Тису.

Због својих природних вредности и особености Јегричка је 2005. године стављена под заштиту као значајно природно добро II и III категорије. Парк природе „Јегричка“ простире се на подручју општина: Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ. Изузетно богат биљни и животињски свет чине 76 врста водених и мочварних биљака, 20 врста риба, 198 врста птица и бројне врсте сисара.

Бељанска бара је 2013. године проглашена за заштићено подручје III категорије. Дугачка је 39 km и редак је хидрографски објекат који је у извесној мери сачувао некадашњи изглед воденог тока типичног за овај део Војводине. Парк природе „Бељанска бара“ станиште је ретких и угрожених биљних врста. Рибљи фонд чине 23 врсте риба, седам врста водоземаца, две врсте гмизаваца и чак 136 врста птица.

Бегечка јама представља заштићено природно добро од локалног значаја, предат је на управљање ЈВП „Воде Војводине“ 2022. године. Ова зелена оаза, надомак Новог Сада, идеална је за одмор, рекреацију и риболов, налази се у старом кориту Дунава, код Бегеча и простире се на 489,5 хектара. Саставни је део међународног еколошког коридора реке Дунав. Простор Бегечке јаме богат је живим светом и овде је присутно 125 врста биљака, око 150 врста птица, 11 врста водоземаца, 6 врста гмизаваца и 18 врста инсеката, а станиште је и за 14 врста риба.

Споменик природе Храст лужњак налази се на обали Тисе у дворишту црпне станице код Кумана, а одређен му је режим II степена заштите. Његова старост процењује се на око 300 година и најлепши је регистровани примерак своје врсте у Војводини. Основу храста чине један снажан централни стуб висине 33 m и пет дебелих грана, oбим дебла је 6,75 m, а распон круне више од 40 m. Храст доноси богат плод жира.