Izmenama i dopunama Zakona o vodama, koje su stupile na snagu krajem decembra 2016. godine, predviđeno je da se vodno zemljište u javnoj svojini daje u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja.

Ovde možete naći informacije o postupku davanja vodnog zemljišta u zakup.