Radno vreme Šalter sale Službe za naknade (suteren) i Kancelarije za rad sa strankama (IV sprat)
je radnim danima od od 8-14 časova.

Obaveštenje u vezi sa žalbama

Obrazac za žalbe na rešenje za naknadu za odvodnjavanje

Zahtev za izdavanje potvrde o višku uplaćenih sredstava za naknadu za odvodnjavanje

U toku je slanje rešenja za naknadu za odvodnjavanje posredstvom Euprave

Izmene Zakona o naknadama

Elektronski uvid u stanje na računu naknade za odvodnjavanje

Obaveštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dežurstva u radnim jedinicama JVP „Vode Vojvodine“

Uopšteno o naknadama

Elektronsko podnošenje zahtevanaknade za FIZIČKA LICA

Instrukcija za plaćanje (obrazac uplatnice)

Zahtev za potvrdu FIZIČKA LICA

Zahtev za potvrdu PRAVNA LICA

Obrazac za pristanak za obradu podataka o ličnosti

Informacija o obradi podataka o ličnosti

Zahtev za reprogram (popunjen obrazac poslati na reprogram@vodevojvodine.rs)

KAKO MOGU PREUZETI REŠENJE, A DA NE IDEM U NOVI SAD?

U slučaju da poštar nije uspeo da uruči obvezniku rešenje o naknadi za odvodnjavanje, ostavlja obaveštenje sa brojem rešenja i vremenom pokušaja dostave. Tada se pošiljka vraća pošiljaocu, odnosno, u JVP „Vode Vojvodine“. Obveznici mogu da preuzmu kopiju rešenja uz važeću ličnu kartu i potpisom odgovarajućeg obrasca u svim poštama ili u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“, u periodu od 8 do 14 časova.

ZAŠTO SE REŠENJE MORA PREUZETI LIČNO?

Zakonom o opštem upravnom postupku predviđena je lična dostava rešenja o naknadi za odvodnjavanje. To znači da poštar dva puta dolazi na navedenu adresu, a ukoliko obveznika ni drugi put ne nađe kod kuće, ostavlja obaveštenje sa brojem rešenja i vremenom pokušaja dostave. U tom slučaju, pošiljka se vraća pošiljaocu (što je JVP „Vode Vojvodine“) i tada obveznici mogu da preuzmu kopiju rešenja uz važeću ličnu kartu i potpisom odgovarajućeg obrasca u svim poštama ili u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“.

KO I NA OSNOVU ČEGA UTVRĐUJE IZNOS NAKNADE?

Naknada za odvodnjavanje se obračunava u skladu s novim  Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru 2018. godine. Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju  klasa  i kultura zemljišta. Te podatke JVP „Vode Vojvodine“ preuzima iz RGZ.

Naknada za odvodnjavanje se plaća kvartalno. Obveznici na računima dobijaju uplatnice i uputstvo o rokovima za plaćanje.

ZBOG ČEGA SE PLAĆA NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE?

Naknada za odvodnjavanje nije nova obaveza za poljoprivrednike. Iako jeste javni prihod, nije povezan sa porezom na imovinu. Poreska uprava je zaključno sa 2016. godinom radila obračun i zaduženje, međutim, stupanjem na snagu novog Zakona o vodama, taj posao za područje Vojvodine poveren je JVP „Vode Vojvodine“.   

Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, i koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi. Kanali za odvodnjavanje moraju redovno da se izmuljavaju, tarupiraju i čiste od biljne vegetacije, a crpne stanice moraju uvek da budu spremne i remontovane. Ipak, ovi radovi ne podrazumevaju obavezu JVP „Vode Vojvodine“ da direktno odvodi vode sa poljoprivrednih površina. Evakuacija viškova vode do najbližeg kanala zakonska je obaveza samih korisnika, a za odvođenje viškova vode iz naseljenih mesta zadužena su lokalna komunalna preduzeća.