Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ посао обрачуна и наплате накнаде за одводњавање поверен је према Закону о водама од 1. јануара 2017. године. До тада је овај посао радила Пореска управа.

ЈВП „Воде Војводине“ је државно предузеће, основано да обавља посао од општег интереса и, сходно томе, да послује према важећим законима Републике Србије. За посао обрачуна и наплате накнаде за одводњавање, стриктно се руководимо Законом о водама, Законом о накнадама за коришћење јавних добара, Законом о општем управном поступку и Републичком Уредбом о висини водних накнада, а границе мелиоративних подручја утврђене су у складу са покрајинском одлуком из 2011. године. На све то ЈВП „Воде Војводине“ не може утицати, али мора поштовати важеће законске прописе и одлуке.

Наплаћена средства евидентирају се у Буџетском фонду за воде АП Војводине, а користе се наменски за одвођење сувишних вода са подручја Војводине.

Пре или касније, у зависности од количине падавина, густине каналске мреже, састава и начина обраде земљишта, вода стиже најпре до мањих канала, затим до већих канала и црпних станица, а потом до Хидросистема ДТД и великих водотока који су главни одводници воде. Одржавање тако великог система захтева много средстава, а делимично се финансира и од накнаде за одводњавање. Од функционисања система за одводњавање директно или индиректно зависи 1,8 милиона хектара земљишта, односно више од 80 процената покрајине.

Накнада за одводњавање је јавни приход, није нова обавеза за пољопривреднике (некада се звала водни допринос) и према законима Републике Србије сви обвезници је морају плаћати. Обвезник накнаде за одводњавање је власник или корисник пољопривредног, шумског, грађевинског и другог земљишта обухваћеног границама мелиоративних подручја.

ЈВП „Воде Војводине“ није надлежно за проблеме у насељеним местима, тај део посла у надлежности је локалних комуналних предузећа.

Напомињемо да водопривредна делатност није ни услужна, нити комунална, ради се о редовном одржавању система у функцији општег интереса. Уколико пресуши или изостане извор финансирања водопривреде, Војводина би се могла вратити у стање од пре три века – непрегледно мочварно и опустошено пространство.