Електронски увид у стање на рачуну накнаде за одводњавање

Радно време шалтер сале за рад са странкама, пословна зграда ЈВП „Воде Војводине“,

радним даним од 8 до 14 часова

Дежурства у радним јединицама ЈВП „Воде Војводине“

Уопштено о накнадама

Eлектронско подношење захтеванакнадe за ФИЗИЧКА ЛИЦА

Инструкција за плаћање (образац уплатнице)

Захтев за потврду ФИЗИЧКА ЛИЦА

Захтев за потврду ПРАВНА ЛИЦА

Образац за пристанак за обраду података о личности

Информација о обради података о личности

Захтев за репрограм (попуњен образац послати на reprogram@vodevojvodine.rs)

КАКО МОГУ ПРЕУЗЕТИ РЕШЕЊЕ, А ДА НЕ ИДЕМ У НОВИ САД?

У случају да поштар није успео да уручи обвезнику решење о накнади за одводњавање, оставља обавештење са бројем решења и временом покушаја доставе. Тада се пошиљка враћа пошиљаоцу, односно, у ЈВП „Воде Војводине“. Обвезници могу да преузму копију решења уз важећу личну карту и потписом одговарајућег обрасца у свим поштама или у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“, у периоду од 8 до 14 часова.

ЗАШТО СЕ РЕШЕЊЕ МОРА ПРЕУЗЕТИ ЛИЧНО?

Законом о општем управном поступку предвиђена је лична достава решења о накнади за одводњавање. То значи да поштар два пута долази на наведену адресу, а уколико обвезника ни други пут не нађе код куће, оставља обавештење са бројем решења и временом покушаја доставе. У том случају, пошиљка се враћа пошиљаоцу (што је ЈВП „Воде Војводине“) и тада обвезници могу да преузму копију решења уз важећу личну карту и потписом одговарајућег обрасца у свим поштама или у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“.

КО И НА ОСНОВУ ЧЕГА УТВРЂУЈЕ ИЗНОС НАКНАДЕ?

Накнада за одводњавање се обрачунава у складу с новим  Законом о накнадама за коришћење јавних добара, који је ступио на снагу у децембру 2018. године. Нови закон мења начин обрачуна накнаде за одводњавање, а као основ се, уместо катастарског прихода, узимају  класа  и култура земљишта. Те податке ЈВП „Воде Војводине“ преузима из РГЗ.

Накнада за одводњавање се плаћа квартално. Обвезници на рачунима добијају уплатнице и упутство о роковима за плаћање.

ЗБОГ ЧЕГА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ?

Накнада за одводњавање није нова обавеза за пољопривреднике. Иако јесте јавни приход, није повезан са порезом на имовину. Пореска управа је закључно са 2016. годином радила обрачун и задужење, међутим, ступањем на снагу новог Закона о водама, тај посао за подручје Војводине поверен је ЈВП „Воде Војводине“.   

Наплаћена средства евидентирају се у Буџетском фонду за воде АП Војводине, и користе се за финансирање радова у водопривреди. Канали за одводњавање морају редовно да се измуљавају, тарупирају и чисте од биљне вегетације, а црпне станице морају увек да буду спремне и ремонтоване. Ипак, ови радови не подразумевају обавезу ЈВП „Воде Војводине“ да директно одводи воде са пољопривредних површина. Евакуација вишкова воде до најближег канала законска је обавеза самих корисника, а за одвођење вишкова воде из насељених места задужена су локална комунална предузећа.