Пловидба се одвија на Хс ДТД и на водотоцима Тиса, Сава и Дунав.

Дужина пловних путева:

  • Тиса 164 km
  • Сава 207 km
  • Дунав 587,5 km

Дужина пловних канала на Хс ДТД је 600,6 km:

  • У Бачкој 355,5 km
  • У Банату 245,1 km