Javno vodoprivredno preduzeće „VODE VOJVODINE“ Novi Sad,
Bulevar Mihajla Pupina br. 25

O g l a š a v a
PRODAJU DRVETA „NA PANJU“
JAVNIM  PRIKUPLJANJEM  PONUDA

           
   
Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da dostave ponude za  kupovinu  drveta  „na panju“, u šumama kojima po Zakonu o vodama gazduje Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, po gazdinskim jedinicama  na području AP Vojvodine, u svemu  prema priloženoj  tabeli.
Prodaja drveta na „panju“ se vrši u okviru realizacije Plana seče šuma u JVP „Vode  Vojvodine“ Novi Sad, za period od  01.11.2008. do 31.10.2009.godine.
Seču drveta može vršiti ponuđač ili pravno ili fizičko lice koje ponuđač angažuje ako su registrovani za radove za iskorišćavanje šuma (seča drveta) i tehnički i organizaciono opremljeni (sa obučenim sekačima, sredstvima za seču drveta i izvlačenje drvnih sortimenata).
U ponudi se moraju precizno naznačiti: redni broj i naziv gazdinske jedinice, vrsta, kategorija (tehničko, ogrevno drvo ili šumski otpad), količina  drveta na koju se ponuda odnosi i podaci o licu koje će vršiti seču (ponuđač ili angažovano lice).
Uz ponudu ponuđač je dužan da dostavi i dokaze o registraciji za radove na iskorišćavanju šuma (seča drveta) i tehničkoj i organizacionoj opremljenosti za lica koja će vršiti seču.
Ponuda se podnosi za svaku gazdinsku jedinicu posebno.
Prodaja će se vršiti po principu izbora napovoljnije ponude za svaku pojedinačno određenu gazdinsku jedinicu, a na osnovu ponuđene najviše cene, s tim da ponuđena cena ne može biti niža od cene iz cenovnika JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad – videti na web site-u  JVP „Vode Vojvodine“  Novi Sad: www.vodevojvodine.com.
U slučaju više prispelih ponuda za istu gazdinsku jedinicu sa istom cenom, prednost u zaključenju ugovora ima ponuđač koji je uz ponudu dostavio dokaze o boljoj tehničkoj i organizacionoj opremljenosti za seču drveta.
Prodaja drveta „na panju“ regulisaće se putem kupoprodajnog ugovora, koji će se zaključiti sa izabranim najpovoljnijim ponuđčem za svaku gazdinsku jedinicu.
Prilikom zaključenja ugovora izabrani ponuđač je obavezan da dostavi sopstvenu blanko menicu  sa pratećom dokumentacijom (depo karton i menično ovlašćenje) za obezbeđenje dobrog izvršenja posla, u visini vrednosti ugovora, sa rokom važnosti 30 dana duže od okončanja seče i konačnog obračuna.
Plaćanje celokupne ugovorene vrednosti izvršiće se avansno pre otpočinjanja seče.
Krajnji rok završetka seče  je 31.10.2009. godine.
Seča se vrši  u gazdinskim jedinicama po dinamici, koju ugovaraju prodavac i kupac. U slučaju prekoračenja roka završetka seče, Javno vodoprivredno preduzeće zadržava pravo raskida ugovora, sa  pravom zadržavanja uplaćenog avansa.
Kupac  je dužan da  o svom trošku  obezbedi seču drveta, transport i posle završene seče uspostavi šumski red, u skladu sa Zakonom o šumama i Pravilnikom o šumskom redu.
Rok za dostavljanje ponuda je 19.02.2009. godine, do 10,00 časova.
Ponude koje budu podnete po isteku naznačenog datuma i sata smatraće se neblagovremenim i bez otvaranja će biti vraćene ponuđačima.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25, sa naznakom   „PONUDA  ZA KUPOVINU DRVETA „ NA PANJU“ – NE OTVARATI“
Otvaranje ponuda vrši Komisija,  javno,  dana 19.02.2009. godine sa početkom u 11,00 časova, u Javnom vodoprivrednom preduzećeu „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25,  sala  do kabineta tehničkog direktora,  na II spratu.
Pre dostavljanja ponuda, zainteresovana pravna i fizička lica su obavezna upoznati se sa stanjem  drveta u gazdinskoj jedinici za čiju su kupovinu zainteresovana. Za sve detaljnije informacije mogu se obratiti vodoprivrednom preduzeću  na čijem području se nalazi gazdinska jedinica.
        Ovlašćeno  lice   za  kontakt  je  Rambat Nikola, dipl. ing. šumarstva, tel. 063/ 514 210,  021/ 4881 463  ili Marko Đurović, dipl. ing. šumarstva o63/ 331 035,  021/ 4881 468  ili neposredno, u  poslovnoj zgradi Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 25 kancelarija br. 37 na II spratu.