21.05.08.
1. Rekonstrukcija nasipa na desnoj obali Tise započeta je prošle godine kada su, od 15 kritičnih, urađena dva kilometra nasipa. Za kompletnu rekonstrukciju potrebno je oko 458 miliona dinara, a radove izvodi „Hidrograđevinar“ Sremska Mitrovica.

2. Za konačnu rekonstrukciju tamiških nasipa potrebno je 455 miliona dinara, projektna dokumentacija je gotova, a radovi bi uskoro trebalo da počnu.

3. Sanacije odbrambenih linija:
•    Reke Save, leva obala od Hrtkovaca do Jamene
•    Reke Save, desna obala, lokalitet Stojšića Bogaz
•    Reke Nere, naselje Kusić
•    Reke Brzave
•    Reke Tise, pukotina krune glavnog nasipa u zoni Novog Bečeja
•    Reke Tise, lokalitet Žuti Breg
•    Reke Dunav, stabilizacija krune nasipa leve obale na deonici Begeč-Bezdan
•    Ustava i crpna stanica „Bosut“
•    Ojačanje krune nasipa od Novog Sada do Futoga

Ukupna vrednost sanacionih radova je oko 250 miliona dinara

4. Sanacija glavnog kanala Horgoš – Martonoš omogućava efikasno otklanjanje štetnog dejstva unutrašnjih voda, efikasnije otklanjanje viškova voda sa područja čime se postiže optimalni režim vode u sistemu za odvodnjavanje, zaštita poljoprivrednog zemljišta, smanjenje površina pod vodoležima, otklanjanje opasnosti za naseljena mesta Horgoš i Martonoš od poplava unutrašnjih voda. Vrednost radova je 12 miliona dinara, izvođač je „Potiski vodovi“ Horgoš.

5. Sanacija kanala u nožici nasipa Senta-Adorjan omogućava stabilnost glavnog nasipa za odbranu od poplava naseljenog mesta Senta, neometan saobraćaj drumskim vozilima na lokalnom putu, postizanje optimalnog režima voda i otklanjanje opasnosti od unutrašnjih voda za naseljeno mesto.
Vrednost radova je 20 miliona dinara, izvođač je „Potiski vodovi“ Horgoš.

6. Sanacijom mašinskih i građevinskih delova izliva komunalnih voda grada Senta i šećerane  omogućava se upravljanje režimom voda koje sistem za odvodnjavanje prihvata i sprovodi u krajnji recipijent čime se postiže moguća blagovremena odbrana od unutrašnjih voda u neposrednoj zoni naselja Senta. Vrednost radova je 11 miliona dinara, izvođač je „Potiski vodovi“ Horgoš.

7. Regulacija gornjeg toka kanala Budžak obezbeđuje efikasnu odbranu od unutrašnjih voda što doprinosi optimalnom režimu voda u sistemu za odvodnjavanje opštine Ada, zaštiti poljoprivrdnog zemljišta i blagovremenoj odbrani od unutrašnjih voda.
Vrednost radova je 9,3 miliona dinara, izvođač je A.D. „Ćuprija“ Ćuprija.

8. Sanacija sitema za odvodnjavanje Čikas omogućava efikasno odvođenje voda sa područja industrijske zone kao i istočnog dela naselja Sremska Mitrovica, iz naselja Bešenovo, Bešenovo Prnjavor i Veliki Radinci čime se postiže optimalni režim voda u sistemu za odvodnjavanje, zaštita industrijske zone, naselja i poljoprivrednog zemljišta. Vrednost radova je 75,3 miliona dinara, izvođač je „Hidrosrem“ Sremska Mitrovica.

9. Nastavak izgradnje regionalnih hidrosistema „Banat“ i „Severna Bačka“ (podsistemi Kikinda, Nova Crnja-Žitište, Tisa-Palić, Kula-Mali Iđoš omogućava navodnjavanje na novih 30.000 ha. Vrednost radova na ova dva sistema je preko 270 miliona dinara. Izvođači su konzorcijum „Hidroinvest“ i konzorcijum „Komgrad“, Subotica.

10. Osiguranje desne obale kanala DTD Banatska Palanka-Novi Bečej radi se lomljenim kamenom na sloju tucanika, konstrukcija u poprečnom preseku ima oblik prizme. Ovim radovima se osigurava nasip pored kanala od oštećenja koje uzrokuju vetrovi i talasi. Vrednost radova je 25 miliona dinara, izvođač je „Ćuprija“ Ćuprija.

11. Geodetsko snimanje korita kanala DTD i digitalizacija poprečnih profila se izvodi ehosonderom sa GPS uređajem dna svih kanala DTD sa digitalizacijom poprečnih profila izvedenog stanja i izrade baze podataka. Pomoću ovih podataka sagledaće se sadašnje stanje zamuljenosti. Ukupno se snima 600 km mreže. Vrednost radova je 22,9 miliona dinara, izvođač je „Heroj Pinki“ Novi Sad.

12. Izrada havarijsko-remontnog zatvarača na tiskoj strani i remontnog zatvarača na kanalskoj strani ustave Novi Bečej. Kada posao bude gotov,  prvi put posle 30 godina,  u slučaju havarije ili visokog vodostaja Tise, spuštanjem zatvarača, sprečio bi se prodor Tise u kanale DTD i nanošenje neprocenjive štete. Vrednost radova je 105,7 miliona dinara, a izvođač je „Minprojekt“ Niš.