Javno vodoprivredno preduzeće „VODE VOJVODINE“ Novi Sad,

Bulevar Mihajla Pupina br. 25

 

O g l a š a v a

PRODAJU DRVETA „NA PANjU“

JAVNIM  PRIKUPLjANjEM  PONUDA

                                   

           

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da dostave ponude za  kupovinu  drveta  „na panju“, u šumama kojima po Zakonu o vodama gazduje Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, po gazdinskim jedinicama  na području AP Vojvodine, u svemu  prema priloženoj  tabeli.

Prodaja drveta „na panju“ se vrši u okviru realizacije Plana seče šuma u JVP „Vode  Vojvodine“ Novi Sad za period 01.11.2009. – 31.10.2010.god.

Seču drveta može vršiti sam ponuđač ili pravno ili fizičko lice koje ponuđač angažuje, ako su registrovani za radove na iskorišćavanju šuma (seča, izvlačenje i transport drveta) i tehnički i organizaciono opremljeni (sa obučenim sekačima, sredstvima za seču drveta i izvlačenje drvnih sortimenata).

U ponudi se moraju precizno naznačiti: redni broj i naziv gazdinske jedinice, vrsta, kategorija (tehničko, ogrevno drvo ili šumski otpad), količina  drveta na koju se ponuda odnosi i podaci o licu koje će vršiti seču (ponuđač ili angažovano lice od strane ponuđača).

Uz ponudu ponuđač je dužan da dostavi i dokaze o registraciji za radove na iskorišćavanju šuma (seča drveta) i tehničkoj i organizacionoj opremljenosti za lica koja će vršiti seču.

Ponuda se podnosi za svaku gazdinsku jedinicu posebno.

Ponuđač je dužan da, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude, dostavi  uz ponudu jednu blanko sopstvenu menicu, sa depo kartonom i meničnim ovlašćenjem koje mora da glasi na iznos od 10 % od vrednosti ponude, a sa rokom dospeća 90 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da izabrani ponuđač odustane od ponude, izmeni je ili na poziv prodavca ne potpiše ugovor o kupoprodaji,  prodavac ima pravo da unovči datu menicu za ozbiljnost ponude.

U slučaju više prispelih ponuda za istu gazdinsku jedinicu sa istom cenom, prednost u zaključenju ugovora ima ponuđač koji je uz ponudu dostavio dokaze o boljoj tehničkoj i organizacionoj opremljenosti za seču, izvlačenje i transport drveta i većim učešćem avansa.

Krajnji rok završetka seče je 90 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji drveta za jednu gazdinsku jedinicu; 120 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji drveta za dve gazdinske jedinice i 150 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji drveta za tri i više gazdinskih jedinica.

Svi podaci koji prikazuju količine, klase i procenjenu vrednost drvne mase za svaku GJ posebno, kao i cenovnik drvnih sortimenata nalazi se u tabeli koja se  može preuzeti na veb adresi preduzeća JVP „Voda Vojvodine“, Novi Sad na                                     www.vodevojvodine.com

Cene iz datog cenovnika JVP „Voda Vojvodine“ izražene su bez PDV-a.

Prodaja će se vršiti po principu izbora najpovoljnije ponude za svaku pojedinačno određenu gazdinsku jedinicu, a na osnovu ponuđene najviše cene i najvećeg avansa, s tim da ponuđena cena ne može biti niža od cene iz cenovnika JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, a avans ne može biti niži od 30 % od ponuđene cene drveta za datu gazdinsku jedinicu. Ponuda  sa avansnim plaćanjem nižim od 30% od ponuđene cene za datu gazdinsku jedinicu, smatraće se neprihvatljivom.

Prodaja drveta „na panju“ regulisaće se putem kupoprodajnog ugovora, koji će se zaključiti sa izabranim najpovoljnijim ponuđačem za svaku gazdinsku jedinicu.

Plaćanje ugovorene vrednosti izvršiće se avansno, u procentu koji je naveden  u izabranoj ponudi, po zaključenju ugovora, a preostali deo ugovorene vrednosti pre otpočinjanja sukcesivne seče koja će se odvijati prema dogovorenoj dinamici realizacije sa JVP „Vode Vojvodine“. Ne može se otpremati drvo za koje nije izvršena prethodna uplata.

Izabrani ponuđač je dužan da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora  preda JVP „Vode Vojvodine“ kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje ugovorenog posla (u smislu količine i kvaliteta izvršenih poslova i radova u skladu sa Ugovorom), jednu sopstvenu blanko menicu, sa depo kartonom i meničnim ovlašćenjem na iznos od 70% od ukupno ugovorene kupoprodajne cene, sa rokom dospeća 60 dana duže od dana prihvatanja konačnog obračuna.

Seča se vrši  u gazdinskim jedinicama po dinamici koju ugovaraju prodavac i kupac. U slučaju prekoračenja roka završetka seče više od 30 dana, Javno vodoprivredno preduzeće zadržava pravo raskida ugovora, sa  pravom zadržavanja uplaćenog avansa.

Kupac  je dužan da  o svom trošku  obezbedi seču drveta, transport i posle završene seče uspostavi šumski red, u skladu sa Zakonom o šumama i Pravilnikom o šumskom redu.

Rok za dostavljanje ponuda je 23.03.2010. godine, do 10,00 časova.

Ponude koje budu podnete po isteku naznačenog datuma i sata smatraće se neblagovremenim i bez otvaranja će biti vraćene ponuđačima, kao i ponude čiji žiro račun u vreme razmatranja ponuda bude u blokadi.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25, sa naznakom   „PONUDA  ZA KUPOVINU DRVETA „ NA PANjU“ – NE OTVARATI“.

Otvaranje ponuda vrši Komisija,  javno,  dana 23.03.2010. godine sa početkom u 11,00 časova, uJavnom vodoprivrednom preduzećeu „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25,  sala  do kabineta tehničkog direktora,  na II spratu.

Pre dostavljanja ponuda, zainteresovana pravna i fizička lica su obavezna upoznati se sa stanjem  drveta u gazdinskoj jedinici za čiju su kupovinu zainteresovana. Za sve detaljnije informacije mogu se obratiti vodoprivrednom preduzeću  na čijem području se nalazi gazdinska jedinica.

        Ovlašćeno  lice   za  kontakt  je  Nikola Rambat, dipl. inž. šumarstva, tel. 066/ 8514 210,  021/ 4881 463  ili Marko Đurović, dipl. inž. šumarstva 066/ 331 035,  021/ 4881 468;  ili neposredno, u  poslovnoj zgradi Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 25. II sprat, kancelarija br. 1 (aneks) i br. 37.