Novi Sad, 06. jun 2010.

SKORO HILjADU KILOMETARA NASIPA U ODBRANI

 

U Vojvodini je trenutno u odbrani 994,54 kilometara nasipa, od toga je merama REDOVNE ODBRANE obuhvaćeno je 972 , dok se VANREDNA ODBRANA sprovodi na 22,54 kilometra i to na votoku Plazović, akumulaciji Pavlovci i Letnjem nasipu „Đala“, na Tisi. Na Dunavu, Tisi i Savi vodostaji su u porastu, dok se na banatskim vodotocima beleži stagnacija ili opadanje vodostaja.

Ukinuta je redovna odbrana od poplava na vodotoku Brzava, a proglašena je na 71 kilometru vodotoka Stari Begej.

U skladu sa prognozama da će Dunavom od sredine sledeće nadelje iz Mađarske stići veliki poplavni talas JVP „Vode Vojvodine“ prati razvoj hidrološke situacije, a u skladu sa najavama preduzimaju se i sve preventivne mere. Detaljan pregled odbrambenih objekata obavlja se na svim sektorima uz levu obalu Dunava, a izdat je i nalog sektorskim rukovodiocima i vodoprivrednim preduzećima u opštinama: Sombor, Bačka Palanka, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Kovin, Bela Crkva da odmah otpočnu pripreme za sprovođenje odbrane od poplava.

Preventivne mere, odnosno mere redovne odbrane od poplava,  podrazumevaju detaljan pregled odbrambenih objekata i intervencije na nasipu i prinasipskom pojasu prvenstveno na lokalitetima na kojima su se u prethodnim odbranama pojavile  negativne pojave ( oštećenja, procurenja, izvori, prokvašenja i dr …)  analizu plana odbrane na ovim lokalitetima, kao  i obilazak prvih  i drugih odbrambenih linija.

Tendencije vodostaja:

Vodostaji na Dunavu su porastu.

Vodostaji na Tisi su u porastu.

Vodostaji na Savi su u  porastu.

Vodostaji na Tamišu su u opadanju.

                Vodostaji na Plazoviću su u opadanju.

                Vodostaji na Starom Begeju i na kanalu Begej su u porastu.

                Vodostaji na Moravici su u opadanju.

                Vodostaji na Neri su u opadanju.

                Vodostaji na Zlatici su u porastu.

                Vodostaji u akumulacijama „Veliko Središte“ i „Pavlovci“ su u opadanju.

 

ODBRANA OD UNUTRAŠNjIH VODA

 

Pored sprovođenja odbrane od spoljnih voda, zbog izuzetno velikih količina padavina na području Vojvodine sprovodi se i odbrana od unutrašnjih voda. Vanredna i redovna odbrana od unutrašnjih voda na snazi je na velikom području pokrajine, pa crpne stanice i mobilne pumpe velikog kapciteta na najugroženijim lokacijama i dalje danonoćno rade.