Na sanaciju i  redovno održavanje odbrambene linije Grada Novog Sada računajući levu i desnu obalu Dunava od Begeča do Kovilja i deo kanala DTD, tokom ove godine uloženo je oko 65 miliona dinara. Najviše sredstava, 46 miliona koštali su sanacioni radovi na delu kanala DTD. Na desnoj obali kanala DTD  na sedam lokacija između Kaćkog mosta i novosadske prevodnice, sanirana je obaloutvrda od betonskih ploča  površine   4.800 kvadratnih metara, ukupne dužine oko 600 metara

Na redovno održavanje odbrambene linije Grada Novog Sada, koja obuhvata  naseljena mesta na Dunavu od Begeča do Kovilja i deo kanala DTD, uloženo je oko 19 miliona dinara. Ti radovi između ostalog obuhvataju košenje nasipa, uređenje krune nasipa, čišćenje obaloutvrda, sečenje šiblja, tarupiranje, održavanje  ustava, popravka manjih oštećenja odbrambenih linija. Primera radi pokošeno je 2,5 miliona kvadrata nasipa, uređena je kruna nasipa na oko 62.000 kvadrata,  odnosno na oko 12,5 kilometara nasipa, čišćenjem obaloutvrda obuhvaćnjeno je 112.000 kvadrata odbrambene linije, a krčenje, sečenje i tarupiranje šiblja urađeno je na 36.000 kvadratnih metara. Na petrovaradinskom keju  u neposrednoj blizini Varadinskog mosta sanirana je obaloutvrda u nožici nasipa, ukupne dužine 200 metara. Redovno održavanje odbrambenih linija izuzetno je važno i JVP Vode Vojvodine pridaju mu posebnu pažnju jer se samo na održavanim, pokošenim i uređenim  nasipima mogu na vreme primetiti oštećenja koja bi pri nailasku velikih voda mogla biti velika opasnost po branjeno područje.

Podsećamo da je odrambena linija Grada Novog Sada pre dve godine nadvišena i sanirana,  radovi su koštali više od 400 miliona dinara, ali se godišnje u proseku za održavanje funkcionalnosti svih objekata na odbrambenoj liniji Grada Novog Sada mora izdvojiti između 18 i 20 miliona  dinara