На санацију и  редовно одржавање одбрамбене линије Града Новог Сада рачунајући леву и десну обалу Дунава од Бегеча до Ковиља и део канала ДТД, током ове године уложено је око 65 милиона динара. Највише средстава, 46 милиона коштали су санациони радови на делу канала ДТД. На десној обали канала ДТД  на седам локација између Каћког моста и новосадске преводнице, саниранa je обалоутврда од бетонских плоча  површине   4.800 квадратних метара, укупне дужине око 600 метара

На редовно одржавање одбрамбене линије Града Новог Сада, која обухвата  насељена места на Дунаву од Бегеча до Ковиља и део канала ДТД, уложено је око 19 милиона динара. Ти радови између осталог обухватају кошење насипа, уређење круне насипа, чишћење обалоутврда, сечење шибља, тарупирање, одржавање  устава, поправка мањих оштећења одбрамбених линија. Примера ради покошено је 2,5 милиона квадрата насипа, уређена је круна насипа на око 62.000 квадрата,  односно на око 12,5 километара насипа, чишћењем обалоутврда обухваћњено је 112.000 квадрата одбрамбене линије, а крчење, сечење и тарупирање шибља урађено је на 36.000 квадратних метара. На петроварадинском кеју  у непосредној близини Варадинског моста санирана је обалоутврда у ножици насипа, укупне дужине 200 метара. Редовно одржавање одбрамбених линија изузетно је важно и ЈВП Воде Војводине придају му посебну пажњу јер се само на одржаваним, покошеним и уређеним  насипима могу на време приметити оштећења која би при наиласку великих вода могла бити велика опасност по брањено подручје.

Подсећамо да је одрамбена линија Града Новог Сада пре две године надвишена и санирана,  радови су коштали више од 400 милиона динара, али се годишње у просеку за одржавање функционалности свих објеката на одбрамбеној линији Града Новог Сада мора издвојити између 18 и 20 милиона  динара