JVP „Vode Vojvodine“ nastavlja sa sanacijom i rekonstrukcijom objekata koji su tokom majske odbrane od poplava u Sremu, oštećeni, nefunkcionalni ili umanjenog kapaciteta. 

Usled prodora vode sa hrvatske teritorije, najviše su oštećeni Crpna stanica Lipac i kanal Obošnica na području Jamene. U zgradi hidroobjekta „Lipac“ nalaze se pumpe Lipac  I i Lipac II. U proteklom periodu saniran je elektromotor pumpe Lipac II, koji je bio potpuno poplavljen tokom prolećnih poplava. Pripremnjena je i dokumentacija za obimne radove na rekonstrukciji pumpe Lipac I,koja podrazumeva: remont, nove elektromotore, nove zatvarače pumpi, elektro instalacije sa savremenim upuštačima i automatikom za rad pumpi, kao i građevinske radove na zgradi same crpne stanice.

Takođe, pripremljena je i dokumentacija za pokretanje postupka izrade glavnog projekta sanacije kanala Obošnica, koji je glavni odvodni kanal poljoprivrednog zemljišta na području Jamene. Kanal je dug više od jednog kilometra, pruža se uz nasip na reci Savi do naselja Jamena i crpne stanice „Lipac“  i zacevljen je. Tokom majskih poplava u Sremu, cevi su popucale, pa je potrebna popravka kako bi kanal ponovo bio u punoj funkcionalnosti.