После завршетка пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ у оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија финансираног из IPA фондова EU, ЈВП „Воде Војводине“ уредило је обалу овог дела водотока Јегричка. Иницијатива је потекла од мештана Темерина, Сирига, Змајева, затим ловачких удружења, риболовца, али и туристичке агенције. Том приликом покошено је 6 km леве и 6 km десне обале Јегричке, постављено је 5 риболовних места којa ће користити рекреативни риболовци са овог подручја, а монтирани су и сунцобрани од трске и корпе за отпатке. Поред тога   у наредном периоду планиро је пошумљавање овог дела Јегричке у површини од око 7 ha и то аутохтоним врстама дрвећа, 5 ha пољским јасеном и 2 ha корпарском врбом. На овај начин створиће се изванредан заштитни појас који ће имати како функцију умањења загађујућег притиска од стране околног пољопривредног земљишта тако и као ремиза за ловну дивљач и склониште за остале животињске врсте из Парка природе „Јегричка“. Циљ ових активности је да се мештанима ове општине али и свим заљубљеницима природе створи здравије окружење и чистија и квалитетнија вода у Парку природе „Јегричка“ и да се на тај начин створе услови за обављање бројних активности у овом јединственом заштићеном подручју. У сарадњи са Општином Темерин и Месном заједницом Сириг, потребно је у наредном периоду организовати редовно одржавање и старање о овом сада лепо уређеном локалитету.

Подсећамо да је пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ започет 1. фебруара 2013. године као резултат партнерства између ЈВП „Воде Војводине, Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и водопривредног предузећа „ATI-VIZIG“ (Als-Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóság), Сегедин. Пројекат је завршен 31. јула 2014. године, а у њега је уложено 598.624 евра.