До краја ове године планирано је да се заврши ремонт на уставама Томашевац и Нови Бечеј и Црпној станици Богојево. Реч је о вишемилионским улагањима у функционисање објеката од великог значаја за Хидросистем ДТД.

На сва три објекта у току су радови на ремонтовању хидромашинске и електро опреме. Најобимнији радови изводе се на Црпној станици Богојево, која превасходно служи за снабдевање водом канала Бечеј – Богојево, а вредни су око 34 милиона динара. На Устави Нови Бечеј, иначе главној водозахватној устави уз помоћ које се регулише водни режим у банатском делу Хс ДТД, изводе се радови вредни око 23 милиона динара. На Устави Томашевац, регулационој устави на Тамишу која је у склопу Хс ДТД, ремонт је вредан око осам милиона динара, а приоритет су били радови на антикорозивној заштити сегмента затварача.