„Svetski dan voda“ koji se obeležava, na današnji dan, odnosno 22. marta, tradicionalno nas podseća na značaj vode na svetu i prilika je da se promovišu konkretne aktivnosti u podizanju svesti svetske populacije o vodnim resursima . Ukazivanjem na značaj vode u svetu Ujedinjene nacije i njene članice, koje su i odredile datum praznika, ove godine će se baviti temom  „Voda i posao“. Time će predstaviti korelaciju između vode i radnih mesta, direktno ili indirektno. Skoro polovina radnika na svetu radi u sektorima povezanim sa vodom na različitim nivoima potrebe i značaja, a gotovo svi poslovi zavise od vode i onih koji obezbeđuju njenu sigurnu isporuku.Tema „Voda i posao“ fokusira se na to „kolika je količina dovoljna i koji kvalitet vode može  da promeni živote radnika?“. Veliki broj nevladinih organizacija koje promovišu čistu vodu i vodna staništa održivim, koriste Svetski dan voda za fokusiranje pažnje na kritičkim pitanjima našeg doba.

Na području Autonomne pokrajine Vojvodine protežu se reke Dunav ,Sava i Tisa sa svojim pritokama koje oplemenjuju ravnicu Panonske nizije. Vojvođanska ravnica premrežena je kanalom Dunav-Tisa- Dunav koji, zajedno sa sistemom kanala,  služi sprečavanju  poplava, za navodnjavanje zemljišta, kao plovni put , za turizam, rekreaciju, lov i ribolov. Najveći deo ovog industrijskog blaga i nasleđa poveren je na brigu i staranje  Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“  koje osluškuje potrebe reka,  njihovih pritoka kao i samog kanala DTD.

Kao svetli primeri rada i očuvanja vode i njene prirode su Zaštićena prirodna dobra, Parkovi prirode „Beljanska bara“ i „Jegrička“ o kojima se stara JVP „Vode Vojvodine“. Neprestane aktivnosti na ovim evropski važnim ekosistemima, izgradnja staza zdravlja i drugih infrastrukturnih objekata, kao i promocija sadržaja i edukacija stanovništa, sakupljanje komunalnog otpada,  dobar su način da se upravo na  Svetski dan voda setimo i podsetimo o globalnom značaju vode kao resursa 21. veka. Međutim, poplavni talasi koji su na prelasku zime u proleće zadesili našu zemlju, još jednom su nam pokazali i dokazali da smo vodu, kao strateški resurs, zanemarili i potcenili.

Čovek je mali i nemoćan u odnosu na prirodu, a tako velik i bitan kada je u skladu sa njom.