JVP „Vode Vojvodine“ je u saradnji sa mađarskom direkcijom za vode i Fondom  „Evropski poslovi“ AP Vojvodine podnelo prijavu za projekat ,,Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan“ .

Budžet kojim raspolaže srpska strana projekta je skoro 3,5 miliona evra. U slučaju prihvatanja projekta početak radova je planiran krajem naredne godine. Radovi bi trebalo da budu gotovi tokom 2020. godine.

Planirani radovi na prevodnici Bezdan biće u funkciji njenog ponovnog osposobljavanja kao jednog od ključnih objekata za plovni put Vrbas – Bezdan i njene značajne uloge u odbrani od visokih vodostaja reke Dunav. Inače, prevodnica Bezdan nije u funkciji više od četvrt veka.

Skladište na Šebešfoku biće nadograđeno u cilju izgradnje novog komandno-kontrolnog centra, dok je nakon završetka radova planirana nabavka jedne plovne kosačice za potrebe košenja korenske ili plutajuće vegetacije u kanalu Baja- Bezdan.

Na obe lokacije u predviđenom periodu biće rekonstruisani i sanirani građevinski deo, hidromašinska oprema i postojeće električne instalacije

Cilj projekta je unapređenje funkcionalnosti samog kanala. Radovi na sanaciji ustave i prevodnice Šebešfok, dovešće do boljeg protoka Bajskog kanala, unaprediće  rad sistema za odvodnjavanje,  a kako je kanal Baja – Bezdan proglašen zaštićenim područjem prve kategorije u Gornjem Ponunavlju poboljšaće se i turistička ponuda na kanalu.

 

Projekat je deo Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i od strateške je važnosti za pogranični region između naše dve države. Finansijer radova je Evropska unija.