Стање са ледом на водотоцима у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ већ два дана готово је непромењено. Ванредна одбрана од загушења ледом и даље се спроводи на 104,7 километара Дунава, док су мере редовне одбране на снази на укупно 628,67 километара војвођанских река. 

На Дунаву, на деоници од државне границе до даљске кривине покривеност ледом износи 10 процената. У даљској кривини степен покривеностио ледом је 60 процената, с тим да је формиран коридор од око 120 метара за пролаз ледених санти са узводног дела. Од даљске кривине до Сланкамена проценат покривености ледом износи између 30 и 60 процената.  Низводно од Сланкамена, од улива реке Тисе у Дунав, у дужини од 7 километара, покривеност ледом је 100 процената.  

На Сави се и даље смањује проценат покривености водног огледала ледом, док је на Тиси и банатским водотоцима на целој дужини тока и даље ледостај.