Редовна одбрана од загушења ледом јутроса је укинута на Тамишу, Старом Бегеју и делу Тисе, деоница од Бечеја  до ушћа у Дунав. Мере редовне одбране од леда остају да важе још на 112,5 километара Тисе.