Na području Vojvodine protežu se reke Dunav, Sava i Tisa sa svojim pritokama. Vojvođanska ravnica premrežena je i kanalom Dunav –Tisa – Dunav, ali i sa više od 20.000 kilometara detaljne kanalske mreže, na kojoj ima mnogo objekata. Najvažnije su 161 crpna stanica i 319 ustava. Odbrambene linije, koje Vojvodinu štite od velikih voda, duge su 1.435 kilometara. Tako složen hidrosistem, uz sve učestalije poplave i suše zahteva maksimalnu pažnju, stručne kadrove  i mnogo sredstava.

Samo za održavanje sistema za odvodnjavanje, poštujući sve normative  potrebno je 3,69 milijardi dinara. Program radova  za 2017. godinu temelji se na visini procenjenog ubira naknade za odvodnjavanje u iznosu od 1,238 miliona, što je samo 34 % od potrebnog obima radova. U proteklih nekoliko godina dodatna sredstva se obezbeđuju kroz projekat sufinansiranja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i lokalnih samouprava. Tokom ove godine iz tih izvora u uređenje kanalske mreže biće uloženo dodatna 873 miliona dinara.

Programom poslovanja JVP „Vode Vojvodine“ za ovu godinu,  predviđeno je da se u radove i sve ostale aktivnosti od značaja za funkcionisanje,  uloži nešto više od šest milijardi dinara.

Svetski dan voda koji se obeležava, na današnji dan, odnosno 22. marta, tradicionalno nas podseća na značaj vode na svetu, i prilika je da se promovišu konkretne aktivnosti u podizanju svesti svetske populacije o vodnim resursima. Svetski dan voda je i dobra prilika i da se podsetimo na globalni značaj vode kao resursa 21. veka. Sve učestaliji poplavni talasi, ali i ledeni dani tokom januara  koji su  zadesili našu zemlju, još jednom su nam pokazali i dokazali da smo vodu, kao strateški resurs, zanemarili i potcenili. Čovek je mali i nemoćan u odnosu na prirodu, a tako velik i bitan kada je u skladu sa njom.