У току је пошумљавање приобаља заштићеног подручја Парк природе “Јегричка“ садницама храста лужњака, које су преузете из расадника ЈКП „Комуналац“ у Новом Бечеју. Ову акцију спроводе ЈВП „Воде Војводине“ у сарадњи са локалним самоуправама општина Жабаљ и Темерин.
Саднице су узгајане од жирева Споменика природе „Храст лужњак“ који се налази на обали Тисе, у дворишту црпне станице код Кумана, и стар је преко 300 година.
Ово је најлепши и највећи овакав храст у Војводини и одређен му је режим II степена заштите.