JVP „Vode Vojvodine“, na osnovu Godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu, nastavlja uređenje kanala Vrbas – Bezdan i to na potezu Crvenka – Sivac, na deonici od 19. do 30. km.

Ovaj kanal, poznatiji kao Veliki bački kanal, izgrađen je krajem 18. veka i pruža se od Vrbasa preko Kule, Crvenke, Sivca i Sombora sve do reke Dunav kod Bezdana u dužini od oko 83 kilometra.

Trenutno se izvode radovi na deonici od 19 do 30 km od Crvenke do Sivca u dužini od 11 km, a odnose se na izmuljenje kanala radi povećanja kapaciteta sa 18 na 35 m3/s. Radovi obuhvataju uklanjanje nataloženog sedimenta iz korita kanala, kao i izgradnju obostranih inspekcionih staza širine 5 m. Nakon završetka ovih radova pristupiće se razastiranju i uređenju zemljanih deponija.

Ovi radovi predstavljaju nastavak aktivnosti na rekonstrukciji kanala Vrbas – Bezdan započetih 2014. godine kada je rekonstruisano 9 km mreže, a njihovim završetkom biće kompletirana deonica dužine oko 20 km na potezu od vodozahvata regionalnog hidrosistema Kula – Mali Iđoš do Sivca.

U narednom periodu planirano je da se sa ovim aktivnostima nastavi i da se obezbede sredstva za rekonstrukciju preostalog dela kanala u dužini od oko 53 km.

Sve ove aktivnosti izvode se u cilju poboljšanja funkcionalnosti kanalske mreže HS DTD kao višenamenskog sistema u pogledu navodnjavanja, odvodnjavanja, kao i korišćenja kanala u rekreativne svrhe. Na ovaj način biće omogućeno nesmetano korišćenje vode svim korisnicima, ali i poboljšani uslovi kako za odvodnjavanje u vreme povećanih padavina, tako i za navodnjavanje u sušnom periodu. Istovremeno, uređenjem priobalnog dela kanala Vrbas – Bezdan biće omogućen prilazak vodi, te će građani moći nesmetano da uživaju u rekreativnim aktivnostima kao što su sportski ribolov, šetnje pored kanala…                                                                       

Izvođač radova je V.D. „Bačka“, Vrbas, a ukupna vrednost ove investicije iznosi 60 miliona dinara. Radovi bi trebalo da budu gotovi za 120 dana, računajući od dana uvođenja u posao, odnosno krajem septembra.

Ovu lokaciju je danas obišao predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović u pratnji direktora JVP „Vode Vojvodine“ Slavka Vrndžića.