Javno vodoprivredno preduzeće „VODE VOJVODINE“ Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina br. 25

O g l a š a v a

PRODAJU DRVETA „NA PANJU“

JAVNIM  PRIKUPLJANJEM  PONUDA

                       

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za  kupovinu  drveta  „na panju“, po gazdinskim jedinicama, u šumama kojima po Zakonu o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016) upravlja Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad,  na području AP Vojvodine i prodaje ga u okviru realizacije Plana seče šuma u JVP „Vode  Vojvodine“ Novi Sad za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

 

Predmet, cena, rokovi, uslovi prodaje, način plaćanja i sredstva obezbeđenja:

 

Predmet prodaje čini „drvo „na panju“, po gazdinskim jedinicama, a prema specifikaciji u tabeli objavljenoj na www.vodevojvodine.rs,  za navedene količine, vrste i klase drveta, sa datim početnim-minimalnim jediničnim cenama drveta bez PDV (osim za šumski otpad, čija je navedena cena istovremeno i konačna za ponuđača).

Ponuđena cena za određenu klasu drveta ne može da bude veća od ponuđene cene za  višu-bolju klasu iste vrste drvete.  

 

Rok za završetak radova na seči, odnošenju i uspostavljanju šumskog reda je 31.10.2017. god., prema ugovorenoj dinamici prodavca i kupca.

 

Kupac stiče pravo da započne sa sečom tek nakon  uplate avansa 100 % od ugovorene cene.

 

Ulazak na gazdinsku jedinicu, u cilju obavljanja poslova seče drveta, kao i sama seča drveta, dozvoljeno je samo licima koja imaju uverenje o stručnoj osposobljenosti za rad sekača i važeće lekarsko uverenje. Kontrolu i nadzor obavlja nadležno vodoprivredno preduzeće i JVP  „Vode Vojvodine“ Novi Sad.

Prilikom izvlačenja i transporta drveta Kupac mora poštovati pravila koja su navedena u Modelu Ugovora kako ne bi došlo do oštećenja vodnih objekata za zaštitu od poplava.

 

Način plaćanja ugovorene cene je avans 100%, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora, po pozivu prodavca. U slučaju da kupac ne izvrši ugovorene obaveze, ili ih ne izvrši u ugovorenom roku, prodavac zadržava pravo da  raskine ugovor, a neiskorišćeni deo uplaćenog avansa zadrži na ime ugovorne kazne.

 

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude  je jedna blanko sopstvena menica (sa depo kartonom, meničnim ovlašćenjem i overenim od strane banke potpisanim zahtevom za registraciju menice) u visini od 10%  od vrednosti ponude sa PDV i rokom dospeća 90 dana od dana otvaranja ponuda, koja se podnosi uz ponudu.

 

 Sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje ugovorenog posla, kako je to definisano ugovorom je jedna sopstvena blanko menica (sa depo kartonom i meničnim ovlašćenjem  i overenim i od strane banke potpisanim zahtevom za registraciju menice) u iznosu od 30% od ukupno ugovorene kupoprodajne cene sa PDV, sa rokom dospeća 60 dana duže od dana izdavanja konačnog obračuna koja se podnosi prilikom zaključenja ugovora.

 

Pravo podnošenja ponude, rok za podnošenje ponude, sadržaj ponude, kriterijum izbora ponude:

 

Pravo na podnošenje ponude po ovom oglasu imaju sva pravna lica pod uslovom:

 

-Da su registrovana u APR-u za jednu od sledećih delatnosti iz oblasti: šumarstvo i seča drveta (šifre del. pod 02.), prerada drveta i proizvoda od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja (šifre delatnosti pod 16.), trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom (šifra delatnosti 46.73), osim pravnih lica koja poseduju i ovlašćena su da koriste šumski žig za žigosanje posečenog drveta.

-Da račun ponuđača nije bio u blokadi za poslednjih 6 meseci. 

 

 Ponuda se podnosi za svaku gazdinsku jedinicu posebno.

 

U ponudi se moraju precizno naznačiti: podaci za identifikaciju ponuđača (naziv iz APR-a, delatnost prema uslovima oglasa, PIB, MB, račun i banka, lice ovlašćeno za zastupanje, zakonski zastupnik) redni broj i naziv gazdinske jedinice za koju se ponuda podnosi, jedinična  cena za svaku vrstu i klasu drveta posebno bez PDV-a, u skladu sa uslovima iz ovog oglasa, kao i ukupna cena sa i bez PDV.

 

Uz ponudu, ponuđač je dužan da dostavi:

  • Izvod o registraciji od APR-a (može sa sajta APR-a, i ne može biti stariji od mesec dana) kojom dokazuje delatnost i zakonskog zastupnika,
  • Kopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
  • Potvrdu o PDV evidentiranju,
  • PIB broj i
  • Potvrdu NBS da račun preduzeća nije bio u blokadi za poslednjih 6 meseci (može sa sajta NBS-a –izveštaj o prinudnoj naplati),
  • Jednu blanko sopstvenu menicu (sa depo kartonom, meničnim ovlašćenjem i overenim od strane banke potpisanim zahtevom za registraciju menice) u visini od 10% od vrednosti ponude sa PDV i rokom dospeća 90 dana od dana otvaranja ponuda.
  • Dokaz o posedovanju specijalizovanog vozila za transport i izvlačenje tehničkog drveta (hiab).

 

             U slučaju da izabrani ponuđač odustane od ponude, izmeni je ili na poziv prodavca ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos avansa u roku i na način iz ugovora, ili ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje ugovorenog posla,  prodavac ima pravo da unovči datu menicu za ozbiljnost ponude, a sledeći najpovoljniji ponućač koji ispunjava uslove iz oglasa bića proglašen kao izabrani ponuđač.

 

 Prodaja drveta „na panju“ obavlja se po principu izbora najpovoljnije ponude, koja prethodno ispunjava sve uslove iz ovog oglasa, i to za svaku pojedinačno određenu gazdinsku jedinicu, prema kriterijumu najviše ponuđene cene, u skladu sa datim uslovima limita u ovom oglasu.

 

 Ponuđena cena ne može biti niža od cene iz cenovnika JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad.

 

U slučaju više prispelih ponuda za istu gazdinsku jedinicu sa istom cenom, prednost pri zaključenju ugovora imaće ponuda koja je ranije prispela.

 

 Izabrani ponuđač je u obavezi da sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor u zakazanom terminu, a prema dostavljenom pozivu za zaključenje ugovora, za svaku G.J. posebno.

 

Prodaja drveta „na panju“ biće regulisana  kupoprodajnim ugovorom po pristupu (tipski ugovor), koji će se zaključiti sa izabranim ponuđačem za svaku gazdinsku jedinicu.

.

Krajnji rok za završetak seče je 31. oktobar 2017. god.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 5. jul 2017. godine, do 10 časova.

Ponude koje budu podnete po isteku naznačenog datuma i sata smatraće se neblagovremenim i bez otvaranja će biti vraćene ponuđačima. Ponude koje budu nekompletne i nisu date u skladu sa uslovima iz ovog oglasa, neće se uzeti u razmatranje prilikom odabira najpovoljnije ponude, kao i ponude ponuđača čiji žiro račun u vreme razmatranja ponuda bude u blokadi prema podacima sa sajta NBS.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25, sa naznakom   „PONUDA  ZA KUPOVINU DRVETA  ‘NA PANJU’ – NE OTVARATI“.

Ponude će otvarati Komisija,  javno,  dana 5. jula 2017. godine sa početkom u 11 časova, u JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25,  sala  pored kabineta na II spratu.

 

Model Ugovora o kupoprodaji drveta “na panju” se može preuzeti na sajtu JVP “Vode Vojvodine”.

  1. www.vodevojvodine.rs

 

Pre dostavljanja ponuda, zainteresovana pravna i fizička lica su obavezna upoznati se sa stanjem  drveta u gazdinskoj jedinici za čiju su kupovinu zainteresovana. Za sve detaljnije informacije mogu se obratiti vodoprivrednom preduzeću  na čijem području se nalazi gazdinska jedinica.