ЈВП “Воде Војводине” потписале су уговор о прекограничној сарадњи из програма ИПА Хрватска – Србија, 2014 – 2020, који се односи на израду Студије изводљивости заједничке ретензије у пограничном региону Спачванско – Моровићких шума,  под називом “Пројекат прекограничне шумске ретензије за интегрално управљање ризицима од поплава, околином и шумама” (ФОРРЕТ).

Вредност овог пројекта је 1.626.842,24 евра. Један део средстава, око  1.400.000 евра (85%), финансира се из буџета ИПА програма, а остатак средстава, око 250.000 евра (15 %) обезбеђују четири пројектна партнера: Хрватске воде, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Јавно предузеће „Војводинашуме” и WWФ Адриа – Удружење за заштиту природе и очување биолошке разноликости.

Овај програм, уз осигурање суфинансирања, пружа јединствену прилику за спровођење заједничког пројекта кроз прекограничну сарадњу надлежних водопривредних институција и других заинтересованих учесника.

Све израженије климатске промене и пораст ризика од поплава подстичу надлежне на тражење дугорочних решења. Кључне водопривредне институције Хрватске и Србије, након огромних штета узрокованих катастрофалном поплавом савских великих вода из маја 2014. године, спровеле су анализу поплавног догађаја. На основу тих анализа дошло се до сазнања да се ризик може значајно смањити и растерећењем савских великих вода, њиховим упуштањем у природна прекогранична поплавна подручја (ретензију) Спачванско – Моровићких шума.

Циљ Пројекта ФОРРЕТ је унапређење система управљања ризицима од поплава успостављањем заједничког мониторинга и мера управљања ризицима. Овим ће се смањити могућност плављења и осигураће се квалитетније управљање шумама, уз побољшање еколошког стања и очувања биоразноликости овог јединственог подручја од међународне важности.

Наведени циљеви могу бити остварени само прекограничном сарадњом уз међусекторски и мултидисциплинарни приступ и укључење свих релевантних институција, учесника и циљних група. Заједнички мониторинг  и мере управљања ризицима од поплава на међународном сливу, попут ове деонице Саве, морају се спроводити координирано у обе земље, заједничком прекограничном сарадњом, уз укључење свих битних институција и шире јавности, што је и један од кључних изазова спровођења Пројекта.
 
Река Сава и њена природна поплавна подручја у регији Спачванско – Моровићких шума су подручја јединствене и богате биолошке разноликости. У добро очуваним храстовим шумама и мочварама овог подручја егзистирају многе значајне врсте. Целокупно сагледавање потреба свих страна, кроз унапређење водног режима подручја, уз оптимално управљање шумским ресурсима, допринеће и побољшању природних екосистема подручја, а истовремено може дати и значајан допринос развоју, како локалне тако и националне привреде.