JVP “Vode Vojvodine” potpisale su ugovor o prekograničnoj saradnji iz programa IPA Hrvatska – Srbija, 2014 – 2020, koji se odnosi na izradu Studije izvodljivosti zajedničke retenzije u pograničnom regionu Spačvansko – Morovićkih šuma,  pod nazivom “Projekat prekogranične šumske retenzije za integralno upravljanje rizicima od poplava, okolinom i šumama” (FORRET).

Vrednost ovog projekta je 1.626.842,24 evra. Jedan deo sredstava, oko  1.400.000 evra (85%), finansira se iz budžeta IPA programa, a ostatak sredstava, oko 250.000 evra (15 %) obezbeđuju četiri projektna partnera: Hrvatske vode, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Javno preduzeće „Vojvodinašume” i WWF Adria – Udruženje za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti.

Ovaj program, uz osiguranje sufinansiranja, pruža jedinstvenu priliku za sprovođenje zajedničkog projekta kroz prekograničnu saradnju nadležnih vodoprivrednih institucija i drugih zainteresovanih učesnika.

Sve izraženije klimatske promene i porast rizika od poplava podstiču nadležne na traženje dugoročnih rešenja. Ključne vodoprivredne institucije Hrvatske i Srbije, nakon ogromnih šteta uzrokovanih katastrofalnom poplavom savskih velikih voda iz maja 2014. godine, sprovele su analizu poplavnog događaja. Na osnovu tih analiza došlo se do saznanja da se rizik može značajno smanjiti i rasterećenjem savskih velikih voda, njihovim upuštanjem u prirodna prekogranična poplavna područja (retenziju) Spačvansko – Morovićkih šuma.

Cilj Projekta FORRET je unapređenje sistema upravljanja rizicima od poplava uspostavljanjem zajedničkog monitoringa i mera upravljanja rizicima. Ovim će se smanjiti mogućnost plavljenja i osiguraće se kvalitetnije upravljanje šumama, uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja bioraznolikosti ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti.

Navedeni ciljevi mogu biti ostvareni samo prekograničnom saradnjom uz međusektorski i multidisciplinarni pristup i uključenje svih relevantnih institucija, učesnika i ciljnih grupa. Zajednički monitoring  i mere upravljanja rizicima od poplava na međunarodnom slivu, poput ove deonice Save, moraju se sprovoditi koordinirano u obe zemlje, zajedničkom prekograničnom saradnjom, uz uključenje svih bitnih institucija i šire javnosti, što je i jedan od ključnih izazova sprovođenja Projekta.
 
Reka Sava i njena prirodna poplavna područja u regiji Spačvansko – Morovićkih šuma su područja jedinstvene i bogate biološke raznolikosti. U dobro očuvanim hrastovim šumama i močvarama ovog područja egzistiraju mnoge značajne vrste. Celokupno sagledavanje potreba svih strana, kroz unapređenje vodnog režima područja, uz optimalno upravljanje šumskim resursima, doprineće i poboljšanju prirodnih ekosistema područja, a istovremeno može dati i značajan doprinos razvoju, kako lokalne tako i nacionalne privrede.