ЈВП „Воде Војводине“ наставило је и у 2017. години са низом инвестиционих активности у циљу побољшања каналске мреже у Војводини у погледу одводњавања, али и наводњавања. Предузеће се водило стратегијом развоја и усмерени смо били на инвестиције које ће побољшати рационално коришћење водних ресурса у покрајини.

Када је у питању редовно одржавање и функционисање система за одводњавање, сходно расположивим средствима, на простор АПВ уложено је 1.238.000.000 динара у 2017. години. Ова средства уложена су у одржавање мелиоративних канала у Војводини и црпних станица које су у функцији детаљне каналске мреже. Подсетимо, одводњавање у Војводини спроводи се са око 22.000 километара канала у оквиру детаљне каналске мреже, затим, 155 црпних станица, 17 мобилних  агрегата, 319 устава, 16.450 пропуста и много дугих објеката. Међутим, овај износ представља око трећине потребних средстава за редовно одржавање детаљне каналске мреже. Неопходна додатна средства обезбеђују се на друге начине, а највише захваљујући разумевању Покрајинске владе, односно  кроз суфинансирање преко секретаријата и локалних самоуправа. Кроз програм суфинансирања Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и локалних самоуправа додатно је обезбеђено још око милијарду динара кроз Програм уређења и коришћења државног земљишта у водопривреди. Тако се обезбеђује још око трећине потребних средстава за редовно одржавање детаљне каналске мреже, тако да можемо да кажемо да је око 60, 70 процената каналске мреже функционално.

С друге стране, за Војводину је изузетно битна заштита од спољних вода и ту припадају редовни радови у износу од 360 милиона динара, што значи да је толико новца потрошено на редовно интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштиту од штених дејстава воде. Радила се одбрамбена линија на Дунаву, Тиси и Сави.

За Хидросистем ДТД многу кажу да је жила куцавица Војводине, са својих 930 километара каналске мреже. Током 2017. године спроведени су радови на реконструкцији два изузетно значајна објекта на Хидросистему ДТД: Преводнице Нови Сад, која је од суштинског значаја за пловидбу у Војводини, посебно привредни транспорт, и преводнице Бечеј, која представља траснпортну везу између канала ДТД и реке Тисе. Када говоримо о Хидросистему ДТД, мора да се напомене да су спроведени и радови на уређењу око 20 километара канала на потезу од Сивца ка Стапару.

За инвестиционе радове у 2017. години, акценат је стављен на затварање линије одбране на реци Сави што је преостало након одбране од поплава 2014. године. Предмет санације било је ојачавање насипа на делу Хртковци – Јарак у дужини од 3 километра и ојачање обале у зони Гомолаве. На та два локалитета утрошено је око 260 милиона динара. Такође, инвестирано је у уређење дела потока Патка (Будовар), где је рађено утврђивање обдрамбене линије на реци Дунав и стварање услова да се у наставку, кроз новоизграђени цевовод снабдева овај поток за потребе наводњавања. Радови су се изводили и на подсистему за наводњавање „Мали Иђош“, на каналу Кула-Мали Иђош,  затим на уређењу дела Шећеранског канала код Башаида и уређењу канала Јегричка.

Посебан инвестициони циклус покренут је и кроз 11 пројеката из Абу Даби фонда у износу од 1,5 милијарди динара. Ови радови представљају прву фазу и када се буду реализовани, моћи ће да се наводњава око 37.000 хектара земљишта. Сви радови су у току, а за следећу годину већ имамо припремљен сет од 15 пројеката у вредности од 3 милијарде динара.

За израду пројектно техничке документације, која ће бити предуслов за наставак радова из тог фонда током 2019. године, уложено је 120 милиона динара.

Више о инвестицијама можете прочитати ОВДЕ.

Кроз ИПА пројекте успели смо да обезбедимо око 11 милиона евра. То су: ИПА програм Румуније и Србије за ревитализацију навигационе инфраструктуре на Бегеју; ИПА програм Мађарска – Србија за комплексно унапређење водопривреде на подручју канала “Баја – Бездан”; ИПА програм Хрватска – Србија за интегрисани прекогранични систем мониторинг и управљање за ризике од поплава; ИПА програм Мађарска – Србија за ублажавање ризика везаних за екстремне временске усове и ИПА програм Мађарска – Србија за еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области.

Све ове бројке говоре о континуираном инвестирању у водопривредни систем у Војводини.

ЈВП „Воде Војводине“ наставиће и у наредној години да се ефикасно и одлучно стара о водним ресурсима како би се на најбољи начин одржао овај сложени систем.